A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Försäkring

Obligatorisk gruppförsäkring

Deltagarolycksfallsförsäkring för pensionärsgrupper

Försäkrade
Medlemmar i Pensionärernas Riksorganisation PRO

Försäkringen innehåller
Olycksfallsersättning
Akutersättning
Tandskadekostnader
Övriga kostnader
Invaliditet, försäkringsbelopp 200 000 kronor
DödsfalI, försäkringsbelopp 10 000 kronor

Information
Här följer en kortfattad beskrivning av försäkringen .Vid försäkringsfall
gäller de fullständiga försäkringsvillkoren, som du
kan hämta på folksam.se och närmaste Folksamkontor.
  Observera att försäkringen för din del endast omfattar de ersättnings
moment som beskrivs i detta försäkringsbesked.
  Försäkringsvillkoren gäller för ett kalenderår i taget. Ersättning
lämnas enligt de försäkringsvillkor som gäller det år försäkringsfallet
inträffar.
  Prisbasbeloppet (pbb) för 2015 är 44.500 kronor

När gäller försäkringen
Försäkringen gäller vid olycksfallskada som inträffar när medlem
deltar i föreningens verksamhet, vid färd till och från verksamhet
eller när medlem deltar i resa arrangerad av föreningen.
  Med olycksfallsskada menas en kroppsskada genom en oförutsedd
plötslig yttre händelse.
  Med olycksfallsskada jämställs kroppsskada som orsakats av
solsting, värmeslag, förfrysning, vridvåld mot knä och avsliten
hälsena.
  Finns annat kroppsfel (sjukdom eller skada) lämnas ersättning
bara för de följder som direkt beror på olycksfallsskadan.
  Som olycksfallsskada räknas inte frivilligt orsakad kroppsskada
och kroppsskada som uppkommit genom
• smitta av bakterier, virus eller annat smittämne - smitta
på grund av insektsstick eller liknande kan dock ersättas som
olycksfallsskada
• smitta eller förgiftning genom intagande av mat eller dryck
• ingrepp, behandling eller undersökning eller genom användning
av läkemedel
• förslitning, överbelastning eller överansträngning. Kroppsskada
som vanligtvis inte betraktas som olycksfallsskada är
exempelvis ryggskott, diskbråck och muskelbristning.

Kostnadsersättningar
Vid ersättning för kostnader gäller följande:
• Finns inte rätt till ersättning från Försäkringskassan i
Sverige, lämnas ersättning bara för de kostnader som skulle
ha ersatts om denna rätt funnits.
• Ersättning för kostnader lämnas inte om ersättning lämnas
från annat håll.
• Vid olycksfall som inträffat i Sverige ersätts inte kostnader för
vård utomlands.
• Vid olycksfall utanför hemorten och utomlands kan ersättning
endast lämnas för kostnad som inte omfattas av resemoment
eller separat reseförsäkring.

Olycksfallsersättning
Medför olycksfallsskadan läkarvård lämnas ersättning med
1 000 kronor som schablonersättning.
  Om fortsatt läkarvård krävs efter tolv månader lämnas ersättning
med ytterligare högst 1 000 kronor per år i sammanlagt
högst fem år från det att olycksfallet inträffade för kostnader
för läkarvård, läkemedel, behandling, hjälpmedel samt resor
till och från vård och behandling. Ersättning lämnas längst tills
ersättning för medicinsk invaliditet har utbetalats.

Akutersättning
Medför olycksfallsskadan läkarvård lämnas schablonersättning
inom fem år från det att olycksfallet inträffade beroende av antal
dagar av akut sjuktid enligt följande:
• 1 000 kronor vid minst åtta dagars akut sjuktid i en följd
• 1 000 kronor vid ytterligare minst sju dagars akut sjuktid.

Tandskadekostnader
Ersättning lämnas för nödvändiga kostnader inom fem år från
det att olycksfallet inträffade. För skada som uppkommit vid
tuggning eller bitning lämnas ingen ersättning.

Övriga kostnader
• Leder olycksfallsskadan till behandling av läkare lämnas
ersättning för nödvändiga merkostnader under akut sjuktid
inom fem år från det att olycksfallet inträffade.
• Ersättning lämnas för följande kostnader:
• Hemhjälp, som kommunen godkänt.
• Korttidsboende, som kommunen godkänt.
• Fotvård och hårvård.
• Skadade glasögon.
• Skadade kläder.
• Skadade specialkläder för viss verksamhet, högst 10 000 kronor
under försäkringens giltighetstid.
• Högst två skadade guldringar, högst 3 000 kronor.
• Andra nödvändiga kostnader, högst 5000 kronor.

Invaliditet

Medicinsk invaliditet

Försäkringsbeloppet är 200 000 kronor.
  Vid invaliditetsgrader under 5 procent lämnas ersättning med
2,5 procent av försäkringsbeloppet.
  Vid invaliditetsgrader från och med 5 procent lämnas ersättning
med så stor del av försäkrings beloppet som motsvarar
invaliditetsgraden angiven i procent.
  Vid invaliditetsgrader från 8 procent höjs ersättningen enligt
tabell i villkoren. Högsta ersättning är 400 000 kronor. Rätt till
ersättning föreligger när den framtida bestående invaliditeten
fastställts, dock tidigast två år från det att olycksfallet inträffade.
  Omprövning av den medicinska invaliditetsgraden kan inte
ske efter det att mer än fem år förflutit från den dag invaliditetsgraden
första gången fastställde.

Dödsfall

Om du avlider som en direkt följd av olycksfallsskada utbetalas
dödsfallsbeloppet till dödsboet.

Övrigt

Efterskydd och fortsättningsförsäkring
Rätt till efterskydd och fortsättningsförsäkring finns inte.

Begränsningar i försäkringens giltighet
Försäkringen gäller med begränsad omfattning vid
• grov vårdslöshet, missbruk och brottslig handling
• vistelse utomlands, krig, atomkärnreaktion och vissa terrorhandlingar.
Se försäkringsvillkoren.

Preskription
Rätten till försäkringsersättning eller annat försäkringsskydd upphör om den som gör anspråk på ersättning inte väcker talan mot oss inom tio år från tidpunkten när det förhållande som enligt försäkringsavtalet berättigar till sådant skydd inträdde.
  Den som framställt sitt anspråk till oss inom den tid som anges här, har dock alltid minst sex månader på sig att väcka talan mot oss från den dag vi har förklarat att vi tagit slutlig ställning till anspråket.

Kontakt med Folksam
Adress och telefonnummer till Folksams kontor finns på
folksam.se

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.