A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Protokoll KPR

 

Vetlanda

Sammanträdesprotokoll Kommunala pensionärsrådet Sammanträdesdatum 2018-11-06

Sida 1 (7)

Plats och tid

Hörsalen, Biblioteket kl. 13-15.10 Workshop kl. 9-12

Beslutande

T Bohman (S), ordf.; N-E Olofsson (S)

SPF - L Carlsson, E Wahlgren PRO - I Henriksson, G Bjäde RPG - A-L Bergman, A-L Ziegler SKPF-A Ahlgren (em)

Övriga deltagare

SPF-S Magnusson, B Johansson PRO-S Helander Mörnefeldt, S Svensson

Utses att justera

Iron Henriksson, PRO

Justeringens plats och tid

Per post

2018-11-20

Underskrifter

m

ca d

emu

_Paragrafer 27-32

Sekreterare

Paragrafer 27-32

Monica Danielson

Ordförande

Tommy Bohman

Justerare

Hentem

Iron Henriksson

Anslag av protokollet Justeringen har tillkännagivits genom anslag på anslagstavlan på kommunens webbplats.

Anslaget:

2018-11-20

Sista dag att överklaga (laglighetsprövning):

Förvaringsplats för protokollet:

Vård- och omsorgsförvaltningen hos nämndsekreterare

Just sign

Utdragsbestyrkan

Vetlanda

Sammanträdesprotokoll Kommunala pensionärsrådet

Sammanträdesdatum 2018-11-06

Sida

2 (7)

$ 27

Dnr -

Fastställande av dagordning

Kommunala pensionärsrådets beslut Ärendelista för kommunala pensionärsrådet 2018-11-06 fastställs enligt nedan:

$ 27 § 28 $ 29 $ 30 § 31 $ 32

Fastställande av dagordning Delgivningar/beslut/meddelanden Nya Tomasgården - information Brukarundersökning 2018 - information Effektiviseringar inom vård- och omsorgsförvaltningen Information från förvaltningen

Just sígn

Utdragsbestyrkan

Vetlanda

Sammanträdesprotokoll Kommunala pensionärsrådet Sammanträdesdatum 2018-11-06

Sida 3 (7)

$ 28

Dnr -

Delgivningar/beslut/meddelanden

Kommunala pensionärsrådets beslut Delgivningen läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning Protokoll Kommunala pensionärsrådet 2018-09-04 $ 21-26.

Just sign

Utdragsbestyrkan

Vetlanda

Sammanträdesprotokoll Kommunala pensionärsrådet

Sammanträdesdatum 2018-11-06

Sida 4 (7)

$ 29

Dnr

Nya Tomasgården - information

Kommunala pensionärsrådets beslut Kommunala pensionärsrådet tackar för informationen och lägger den till handlingarna.

Ärendebeskrivning Byggprojektledare Susanne Bertilsson från Tekniska kontoret redovisar nuläget för nybyggnation av nya Tomasgården och visar ritningar över såväl förskola som särskilt boende och utemiljö.

Allt är i dagsläget färdigprojekterat och upphandling pågår. Anbudsöppning sker 30 november 2018.

Byggstart beräknas till april 2019. Huvuddel 1 (nybyggnation) förväntas vara klart i november 2020. Del 2 (befintlig byggnad/ombyggnation) beräknas vara klar i mars 2021.

Beräknad kostnad för byggnationen är 115 000 tkr.

Just sign

Utdragsbestyrkan

Vetlanda

Sammanträdesprotokoll Kommunala pensionärsrådet

Sammanträdesdatum 2018-11-06

Sida 5 (7)

$ 30

Dnr

Brukarundersökning 2018 - information

Kommunala pensionärsrådets beslut Kommunala pensionärsrådet tackar för informationen och lägger den till handlingarna.

Ärendebeskrivning Bitr, vård- och omsorgschef Ulrika Ribbholm redovisar kortfattat resultat från Brukarundersökning 2018 som omfattar särskilt boende och hemtjänst. Resultaten ses såväl på riksnivå, som inom region och kommun.

Undersökningen Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? genomförs av Socialstyrelsen.

För Vetlanda kommun redovisas att ca 60% av de 256 personer som fått enkät gällande hemtjänst har svarat. Högst andel positiva svar ses gällande frågor om bemötande och förtroende för personal. Lägst andel positiva svar ses gällande frågor om att man inte besväras av ensamhet samt vart man vänder sig med synpunkter och klagomål.

Sammantaget är ca 93 % nöjda med hemtjänsten i Vetlanda kommun.

Gällande särskilt boende har ca 56 % av 125 tillfrågade personer i Vetlanda kommun svarat. Högst andel positiva svar inom särskilt boende ses för frågor om bemötande samt förtroende för personalen. Lägst andel positiva svar ses gällande frågor att man inte besväras av ensamhet samt vart man vänder sig med synpunkter och klagomål.

Sammantaget är ca 90% nöjda med kommunens äldreboenden.

Brukarundersökningen kan läsas i sin helhet på Socialstyrelsens hemsida.

Just sign

Utdragsbestyrkan

Vetlanda

Sammanträdesprotokoll Kommunala pensionärsrådet Sammanträdesdatum 2018-11-06

Sida 6 (7)

$ 31

Dnr -

Effektiviseringar inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kommunala pensionärsrådets beslut Kommunala pensionärsrådet tackar för informationen och lägger den till handlingarna.

Ärendebeskrivning Bitr. vård- och omsorgschef Ulrika Ribbholm berättar att Vetlanda kommun har ett svårt ekonomiskt läge, och att effektiviseringar efterfrågas inom samtliga förvaltningar.

Vård- och omsorgsförvaltningen har ett prognosticerat ekonomiskt underskott för 2018 om ca -30 mkr.

Förslag till effektiviseringar har tagits fram, och flera av dessa har redan påbörjats. Förslaget innebär översyn och åtgärder gällande bl.a.:

- riktlinjer för biståndsbedömning - välfärdsteknologi - rapportering av frånvaro - schema/bemanning - nattbemanning - hemtjänst

Ж

Just sign

Utdragsbestyrkan

Vetlanda

Sammanträdesprotokoll Kommunala pensionärsrådet

Sammanträdesdatum 2018-11-06

Sida 7 (7)

$ 32

Dnr -

Information från förvaltningen

Kommunala pensionärsrådets beslut Kommunala pensionärsrådet tackar för informationen och lägger den till handlingarna.

Ärendebeskrivning Bitr. vård- och omsorgschef Ulrika Ribbholm informerar kort om vad som är på gång inom vård- och omsorgsförvaltningen, bl.a.

- Ny organisation - Kvarngården åter inom kommunal regi

Just sign

 

 

 

Sammanträdesprotokoll Kommunala pensionärsrådet Sammanträdesdatum Sida 2018-09-04 1 (7)

 

 Plats och tid

Vilan, kl. 13-16.05

Beslutande

T Bohman (S), ordf.; E Johansson (L)

SPF – L Carlsson, E Wahlgren, B Johansson PRO – I Henriksson, P Andersson, G Bjäde RPG – A-L Bergman, A-L Ziegler SKPF – A Ahlgren

Övriga deltagare

SPF – S Magnusson PRO – B Oscarsson, S Helander Mörnefeldt, S Svensson RPG – B Westerlund

M Karlsson, vård- och omsorgschef; H Karlsson, MAS; P Sjöstrand, SAS, C Johansson, ekonom; M Danielson, sekreterare

Utses att justera

B Westerlund, RPG

Justeringens plats och tid

Per post 2018-10-01

Underskrifter

Sekreterare

Paragrafer 21 - 26

Ordförande

Monica Danielson

Justerare

Tommy Bohman

Bengt Westerlund

       

Fastställande av dagordning

Kommunala pensionärsrådets beslut

Ärendelista för Kommunala pensionärsrådet 2018-09-04 fastställs enligt nedan:

§ 21 Fastställande av dagordning § 22 Delgivningar/beslut/meddelanden § 23 Patientsäkerhetsberättelse § 24 Extern och intern tillsyn VO 2018 – halvårsrapport § 25 Halvårsbokslut 2018 VO § 26 Information från förvaltningen

 

Patientsäkerhetsberättelse 2017

Kommunala pensionärsrådets beslut

Kommunala pensionärsrådet tackar för informationen och lägger den till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS Helen Karlsson redovisar patientsäkerhetsberättelse för 2017 inkl. resultat och åtgärder samt förbättringsområden.

Enligt patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL ska vårdgivare dokumentera sitt patientsäker-hetsarbete i en patientsäkerhetsberättelse årligen. Syftet är att öppet och tydligt för alla redovisa strategier, mål och resultat av arbetet med att förbättra patientsäkerheten.

Patientsäkerhetsberättelsen ska visa

• hur vi har arbetat för att identifiera, analyserat och minskat riskerna i vården.

• hur vårdpersonalen bidragit, men även hur patienters och närståendes synpunkter på patientsäkerheten har hanterats.

• Resultat och ev. nya rutiner.

 

Beslutet skickas till:

MAS H Karlsson Diariet

 

Extern och intern tillsyn VO 2018 – halvårsrapport

Kommunala pensionärsrådets beslut

Kommunala pensionärsrådet tackar för informationen och lägger den till handlingarna.

Ärendebeskrivning

SAS Peter Sjöstrand redovisar halvårsrapport angående intern/extern tillsyn under januari-juni 2018.

Alla vårdgivare som bedriver verksamhet inom vård och omsorg ansvarar för att det finn ett ledningssystem för kvalitet.

Syftet är - att skapa en grundläggande ordning och reda i verksamheterna, - att denna är dokumenterad på ett strukturerat sätt, och - att de dokumenterade rutinerna och riktlinjerna följs och utvecklas med förändrade behov.

MAS och SAS genomför i samverkan med berörda chefer och personal tillsyn enligt framtagen årsplan på någon enhet inom vård och omsorg eller LOV-företag.

Tillsynsmodellen fokuserar på fyra grundläggande områden som fångar kvalitetsfaktorer både ur brukarens och också organisationens perspektiv.

Tillsyn har genomförts vid hemtjänsten i Landsbro och centralorten C1, Tomasgårdens äldreboende samt inom funktionshinderomsorgens dagverksamhet Rubinen och Pussel.

Tillsynsbesöken visade att enheterna i huvudsak uppfyller kvalitetskrav enligt lagstiftning och vård- och omsorgsförvaltningens kvalitetsledningssystem.

Beslutet skickas till:

SAS P Sjöstrand MAS H Karlsson Diariet Just sign Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll Kommunala pensionärsrådet Sammanträdesdatum Sida 2018-09-04 6 (7)

 

§ 25 Dnr 2018/VO0103

Halvårsbokslut 2018

Kommunala pensionärsrådets beslut

Kommunala pensionärsrådet tackar för informationen och lägger den till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Ekonom Carin Johansson lämnar övergripande information om Vetlanda kommuns halvårsbokslut 2018.

Halvårsbokslutet har försämrats kraftigt från -2,6 mnkr 2017 till -39 mnkr 2018.

Vård- och omsorgsnämndens halvårsbokslut visar ett underskott om drygt -31 mnkr, framför allt på grund av ökade kostnader för externa placeringar och personlig assistans. Denna ökning ses även i andra kommuner i länet.

Arbete pågår för att finna möjligheter att minska kostnaderna för förvaltningens verksamhet.

Beslutet skickas till:

Ekonom C Johansson Diariet Just sign Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll Kommunala pensionärsrådet Sammanträdesdatum Sida 2018-09-04 7 (7)

 

§ 26 Dnr –

Information från förvaltningen

Kommunala pensionärsrådets beslut

Kommunala pensionärsrådet tackar för informationen och lägger den till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Vård- och omsorgschef Marianne Karlsson informerar kort om vad som är på gång inom vård- och omsorgsförvaltningen, bl.a.

- Sommaren 2018 - Platser inom särskilt boende - Hemtagningsteam/betalningsansvar - Ny funktion – Hälso- och sjukvård samt myndighetsbedömning - Kvarngården, övertagande 2018-10-01

--------------------

 

 

Utdrag från protokoll 2018-02-06

Utegym

Kommunala pensionärsrådets beslut

Kommunala pensionärsrådet tackar för informationen och lägger den till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Stewe Jonsson, kultur- och fritidschef berättar att utegym har diskuterats sedan före 2014. Medel har sökts från olika instanser men har inte blivit beviljat.

Nu finns ett beslut att bygga ett utegym som kommer att bekostas helt av kommunen (gymnasieskolan samt kultur- och fritidsförvaltningen).

Utegymet kommer att vara beläget vid ISCAR arena (Njudungsgymnasiet), och ska vara färdigställt till sommarlovet 2018. Intill utegymet kommer även en plats med konstgräs att anläggas, för gruppträning etc.

Tanken är att skolans elever ska ha företräde till utegymet under dagtid, och att det är öppet för allmänheten efter kl. 16 samt under helger och skollov.

Även vård- och omsorgsförvaltningen har tittat på möjligheten att ev. tillskapa ett utegym i sjukhusparken, vilket skulle vända sig till äldre och funktionshindrade.

Parkeringsplatser Norrgården

Kommunala pensionärsrådets beslut

Kommunala pensionärsrådet har tagit del av informationen och lägger den till handlingarna.

Tekniska kontoret kontaktas för svar på de frågor som ställts från Kommunala pensionärsrådet.

Ärendebeskrivning

Kommunala pensionärsrådet KPR har vid tidigare sammanträde ställt frågan till Tekniska kontoret, TK om tillskapande av parkeringsplatser vid Norrgården.

Tekniska kontoret har meddelat att det i nuläget inte planeras för att bygga ytterligare parkeringsplatser vid Norrgården. Mätningar har gjorts som visar ett det endast är vid enstaka tillfällen det blir trångt och ont om platser.

Det är tillåtet att ställa sina bilar utmed gatorna i området, om det skulle krävas ytterligare platser – skiss utdelas.

Från KPR påtalas att man efterlyser en samordning av de platser som finns. Ex. står hyrda platser tomma under vissa tider, och då skulle dessa kunna användas av andra. KPR undrar också om räddningstjänsten har varit involverad i parkeringsfrågan och hur man ställer sig till parkering på gatorna i området? Föreslås att ärendet återkommer vid nästa sammanträde med svar på frågorna kring parkeringsplatser vid Norrgården.

Extern/intern tillsyn VO 2017 - rapport

Kommunala pensionärsrådets beslut

Kommunala pensionärsrådet har tagit del av informationen och lägger den till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Socialt ansvarig samordnare SAS Peter Sjöstrand, berättar att medicinskt ansvarig sjuksköterska MAS och SAS gör intern alt. extern tillsyn en gång per månad enligt en årsplan. Tillsynsbesöken är fördelade efter funktion i vård- och omsorgsförvaltningen och externa parter som har verksamhet enligt LOV i form av omvårdnad och service eller enbart service.

Under 2017 har tillsyn enligt årsplan genomförts vid sju enheter. En oanmäld tillsyn har genomförts.

Alla vårdgivare som bedriver verksamhet inom vård och omsorg ansvarar för att det finns ett ledningssystem för kvalitet. Ledningssystemet ska användas för att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet genom att planera, leda, kontrollera, följa upp och utvärdera. Tillsynen är en del i kvalitetsarbetet vid vård- och omsorgsförvaltningen.

Tillsynen är uppbyggd kring SoL/LSS/HSL, riktlinjer och rutiner för vård- och omsorgsförvaltningen.

Tillsynen blir ett kontinuerligt lärande och en naturlig del av kvalitetsledningsarbetet inom vård och omsorg. Resultatet av ny kunskap som följd av tillsyn kommer alla funktioner och brukare inom vård och omsorg till del.

Beslutet skickas till:

Nya Tomasgården - rapport

Kommunala pensionärsrådets beslut

Kommunala pensionärsrådet har tagit del av informationen och lägger den till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Funktionschef ÄO/Särskilt boende Joakim Hedström berättar om pågående arbete med nya Tomasgården och visar ritningar över bl.a. utomhusmiljön.

Sedan föregående information har ändringar gjorts av bl.a. fasaden med balkongerna som kommer att bli inglasade.

Även taklyftar kommer att installeras i rummen.

Rivning av den gamla delen har ännu inte påbörjats.

Planeringen är att nya Tomasgården ska stå färdig våren 2020.

Beslutet skickas till:

Hemtagningsteam – information

Kommunala pensionärsrådets beslut

Kommunala pensionärsrådet har tagit del av informationen och lägger den till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Fr. o m 15 januari 2018 gäller nya regler för utskrivning från slutenvården. Den nya lagen innebär krav på trygg och säker hemgång utan onödiga dröjsmål.

Funktionschef ÄO/Hemtjänst Marie Göransson och myndighetschef Linda Hammarström berättar att vård- och omsorgsförvaltningen kommer att arbeta med hemtagningsteam. Syftet är att skapa tidigt samarbete och planering med delaktighet och ökad självständighet.

Hemtagningsteam används vid nya eller utökade behov efter utskrivning.

Ett hemtagningsteam har testats som pilotprojekt under slutet av 2017, och är nu igång på riktigt. Teamet täcker två områden i centralorten och två områden på landsbygden. Rekrytering av personal pågår för att utöka verksamheten med hemtagningsteam, som kommer att täcka alla områden.

Beslutet skickas till:

 

Aktivering Mogärde

Kommunala pensionärsrådets beslut

Kommunala pensionärsrådet har tagit del av informationen och säger att pensionärs-organisationerna anser att aktiveringen på Mogärde ska finns kvar i någon form.

Ärendebeskrivning

Mogärde äldreboende har tidigare omvandlats till ett seniorboende.

Vid omvandlingen beslutades att en succesiv förändring skulle göras vilket innebar att ett antal brukare fick bor kvar med beslut om särskilt boende. Då beslut finns att aktivering ska finnas på andra särskilda boenden i kommunen, trots avsaknad av lagkrav, skulle även aktiveringen på Mogärde finnas kvar.

I dagsläget finns endast enstaka personer med beslut om särskilt boende kvar på Mogärde, vilket innebär att Mogärde inom kort kan anses som seniorboende i sin helhet. Då ett seniorboende inte är en angelägenhet för vård- och omsorgsförvaltningen, och aktivering inte är ett lagstyrt krav uppstår frågan om aktiveringen ska vara kvar och vem som ska ansvara för denna.

Diskussion förs med Kommunala pensionärsrådets ledamöter, som anser att aktiveringen på Mogärde ska finnas kvar i någon form men att man samtidigt ser problemet med vem som ska ansvara och budgetera för verksamheten.

Beslutet skickas till:

§ 9 Dnr –

Personlig assistans – information kring förändrade bedömningar av Försäkringskassan

Kommunala pensionärsrådets beslut

Kommunala pensionärsrådet har tagit del av informationen och lägger den till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Funktionschef Joakim Hedström berättar att bokslutet för vård- och omsorgs-förvaltningen visar ca 14 mnkr i underskott. En stor del av detta underskott beror på externa placeringar samt minskad ersättning från försäkringskassan gällande personlig assistans inom funktionshinderomsorgen.

Försäkringskassan har utvärderat sina ärenden gällande personlig assistans och har i många fall minskat antalet beviljade timmar.

Istället söker berörda personer personlig assistans direkt av kommunen för dessa timmar, vilket ofta beviljas enligt kommunala riktlinjer. Resultatet blir en utökning av kommunernas antal beviljade timmar med personlig assistans, och därmed en ökning av kostnaderna.

Vad gäller externa placeringar omfattar dessa ofta personer som vi inte har plats till eller kompetens för att ta hand om i egen verksamhet

 

Protokoll från 2017-11-07

 Sammanträdesprotokoll Kommunala pensionärsrådet Sammanträdesdatum Sida 2017-11-07 1 (10)

 

 Just sign Utdragsbestyrkan

 

 Plats och tid

Ks-salen, Stadshuset kl. 13-15 (Workshop kl. 9-12)

Beslutande

T Bohman (S), ordf., N-E Olofsson (S), E Johansson (L)

SPF – Lennart Carlsson, Birgitta Sigfridsson, Eva Wahlgren PRO – Iron Henriksson, Britta Johansson, Gunnel Bjäde RPG – Ann-Loriz Bergman, Anna-Lena Ziegler SKPF – A Ahlgren (endast em)

Övriga deltagare

SPF – Staffan Magnusson PRO – Solveig Helander Mörnefeldt

Marianne Karlsson, t.f. vård- och omsorgschef; Joakim Hedström, funktionschef ÄO/Särskilt boende; Eric Engelbrektsson, VD Witalabostäder; Martina Boström, funktionschef FO; Monica Danielson, nämndsekreterare

Utses att justera

Anna-Lena Ziegler, RPG

Justeringens plats och tid

Per post 2017-11-20

Underskrifter

Sekreterare

Paragrafer 33-41

Ordförande

Monica Danielson

Justerare

Tommy Bohman

Anna-Lena Ziegler

       

Information om pågående och framtida verksamhet – Witalabostäder

Kommunala pensionärsrådets beslut

Kommunala pensionärsrådet tackar för informationen och lägger den till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Eric Engelbrektsson, VD för Witalabostäder informerar om pågående och framtida verksamhet hos Witalabostäder.

Engelbrektsson berättar bl.a. att

- den nya våningen på Mogärde seniorboende kommer att vara inflyttningsklar i början av år 2018. Alla lägenheter är uthyrda och kötiden är ca 3-3,5 år.

- en nyproduktion av lägenheter påbörjas i Ekenässjön nästa år. Byggnationen omfattar 5 våningar med 30-40 lägenheter. Byggnationen ska vara klar tidigt 2019.

- nybyggnation på Kullgatan/Vildvinet om 60 + 60 lägenheter planeras.

- en plan för underhållsarbeten finns där bl.a. en större upprustning av Kantarellen ingår

Funktionschef för funktionshinderomsorg Martina Boström, presentation

Kommunala pensionärsrådets beslut

Kommunala pensionärsrådet har tagit del av informationen och lägger den till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Martina Boström, funktionschef för funktionshinderomsorg gör en kort presentation av sig själv och informerar därefter om pågående arbete med bl.a. organisatoriska förändringar inom funktionshinderomsorgen.

Förändring av betalningsansvar - information

Kommunala pensionärsrådets beslut

Kommunala pensionärsrådet har tagit del av informationen och lägger den till handlingarna.

Ärendebeskrivning

T.f. vård- och omsorgschef Marianne Karlsson informerar om förändringar i betalningsansvarslagen som träder ikraft vid årsskiftet.

Fr.o.m. 15 januari 2018 kommer förändringar att ske i vår region. Ett kommunalt betalningsansvar för medicinskt utskrivningsklara patienter kommer att utgå enligt ett genomsnittsvärde av de dagar som maximalt/minimalt nyttjats vid hemtagning av patient.

Ökad samverkan eftersträvas för trygg och säker vård vid in- och utskrivning från sjukhus samt vård och omsorg i hemmet.

”Jag får den vård jag behöver, när jag behöver det och där jag behöver det.”

Arbete med ”Hemtagningsteam” har påbörjats vid vård- och omsorgsförvaltningen. Hemtagningsteam innebär hjälp med vård och omsorg under 14 dagar vid hemkomst från sjukhus, om vårdbehovet är förändrat mot tidigare behov. Under dessa dagar utreds och beslutas om fortsatta insatser genom ex. hemtjänst efter de 14 dagarna. Kostnaden för tjänsten ingår i maxtaxa för äldreomsorg.

Digitala trygghetslarm - information

Kommunala pensionärsrådets beslut

Kommunala pensionärsrådet har tagit del av informationen och lägger den till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Vård- och omsorgsförvaltningen har gjort en ny upphandling av trygghetslarm, och arbete pågår med att byta ut de gamla analoga larmen till nya digitala larm.

Drifttekniker Ernad Sljivar visar hur ett digitalt trygghetslarm ser ut, och berättar om hur larmet installeras och används.

De nya larmen har stor täckning då s.k. multikort används. Detta innebär att larmen kopplas upp mot starkaste signalen oavsett teleoperatör.

Tidigare besvarades larmen av hemtjänstpersonal i tjänst, vilket nu förändras till att besvaras av en larmcentral. Detta innebär att larmen besvaras omgående och att larmet når berörd personal så fort som möjligt.

I dagsläget är 100 digitala larm inkopplade, och arbetet fortgår tills alla larm är utbytta.

Information från förvaltningen

Kommunala pensionärsrådets beslut

Kommunala pensionärsrådet har tagit del av informationen och lägger den till handlingarna.

Ärendebeskrivning

T.f. vård- och omsorgschef Marianne Karlsson informerar kort om vad som är på gång inom vård- och omsorgsförvaltningen, bl.a.

- Digitala trygghetslarm - Nytt planeringssystem för hemtjänst våren 2018 - Detaljbudget 2018, underskott gällande externa placeringar och personlig assistans - Rekryteringsprocess vård- och omsorgschef - Hälsoprojekt - Bemanningsplanering och Individens behov i centrum, IBIC

--------------------

Sammanträdesprotokoll
Kommunala pensionärsrådet
Sammanträdesdatum Sida
2017-05-02 1 (13)

T Bohman (S), ordf., N-E Olofsson (S), E Johansson (L)
SPF – Lennart Carlsson, Birgitta Sigfridsson, Eva Wahlgren PRO – Iron Henriksson, Paul Andersson, Gunnel Bjäde RPG – Sören Leidefors, Bengt Westerlund, Anna-Lena Ziegler SKPF – A Ahlgren
Övriga deltagare
SPF – Britta Johansson PRO – Solveig Helander, Sigvard SvenssonKommunala pensionärsrådet, KPR
Sammanträdesdatum
2017-05-02
Protokoll Kommunala pensionärsrådet 2017-02-07 § 1-10.
Sammanträdesprotokoll
Kommunala pensionärsrådet
Sammanträdesdatum Sida
2017-05-02 4 (13)

Anhörigkonsulent Emma Croona gör en kort presentation av sig själv och informerar därefter om Anhörigstödet.
Anhörigstödet är placerat på Tomasgården och vänder sig till alla i Vetlanda kommun - anhörigvårdare, föräldrar till barn med funktionsnedsättning m.fl.
Olika stödgrupper finns i verksamheten ex. anhöriggrupper, demens- och strokegrupper.
Croona lämnar även information om Region Jönköpings ”Levande bibliotek”- ett forum där man bidrar med sin erfarenhet i utvecklingen av hälso- och sjukvården.
Sammanträdesprotokoll
Kommunala pensionärsrådet
Sammanträdesdatum Sida
2017-05-02 5 (13)
Just sign Utdragsbestyrkan

§ 14 Dnr –
Individens Behov I Centrum, IBIC – projektledare Lotta Wigelius
Kommunala pensionärsrådets beslut
Kommunala pensionärsrådet har tagit del av informationen och lägger den till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Lotta Wigelius presenterar sig och berättar att hon tidigare arbetat som biståndshandläggaren, men är nu projektledare för införandet av arbetsmodellen Individens behov i centrum, IBIC.
IBIC är en arbetsmodell som innebär att forma ett stöd till individen som utgår från individuella behov och inte från färdiga insatser/verksamheten. Individen ska kunna påverka innehåll i beslutet om insats och även hur insatsen utförs. Ett rehabiliterande synsätt är utgångspunkten.
Pilotenhet i projektet är Safiren och Pärlan på Brobygården. Efter utvärdering kommer modellen att införas inom samtliga särskilda boenden.
Beslutet skickas till:
Lotta Wigelius

Kommunala pensionärsrådets beslut
Kommunala pensionärsrådet har tagit del av informationen och lägger den till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Verksamhetsutvecklare Ulrika Ribbholm redovisar resultat från Öppna jämförelser Vård och omsorg om äldre 2016. Undersökningen omfattar särskilt boende och hemtjänst.
Öppna jämförelser baseras på nationell och allmänt tillgänglig statistik och andra uppgifter, som belyser vården och omsorgen om äldre. Jämförelse görs mellan Sveriges kommuner.
Vetlanda kommuns resultat för 2016 har sammantaget blivit något sämre, men är fortfarande bra i jämförelse med övriga kommuner i riket.
Som helhet ses att 91 % är nöjda eller mycket nöjda med hemtjänsten i Vetlanda, som återfinns på plats 131 i riket. För särskilt boende är siffran 88 % och plats 47 i riket.
Mycket bra resultat ses inom aktivering på särskilda boenden, där Vetlanda återfinns på plats 6 i riket. Bra resultat ses även för brytpunktsamtal vid förväntade dödsfall, plats 20 i riket.
Mindre bra resultat ses gällande kontinuitet i hemtjänsten samt andelen personer 75 år och äldre som använder tio läkemedel eller fler samtidigt.
Beslutet skickas till:
Diariet


Extern/intern tillsyn vård- och omsorgsförvaltningen 2016
Kommunala pensionärsrådets beslut
Kommunala pensionärsrådet har tagit del av informationen och lägger den till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Socialt ansvarig samordnare, SAS Peter Sjöstrand och Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS Helen Karlsson berättar att alla vårdgivare som bedriver verksamhet inom vård och omsorg ansvarar för att det finns ett ledningssystem för kvalitet. Ledningssystemet ska användas för att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet genom att planera, leda, kontrollera, följa upp och utvärdera.
Som en del i kvalitetsarbetet genomför MAS och SAS intern och extern tillsyn. Tillsynen genomförs i samverkan med berörda chefer och personal. sammanställt en rapport över tillsyn inom vård- och omsorgsförvaltningen 2016.
Fokusområden är genomförandeplan, social dokumentation, läkemedelshantering samt vårdhygien och säkerhet.
Från och med januari 2016 genomförs tillsyn enligt en årsplan på någon enhet inom vård och omsorg eller något LOV-företag. Denna tillsyn görs en gång per månad.


§ 17 Dnr 2017/VO0067
Brukarundersökning – Funktionshinderomsorg
Kommunala pensionärsrådets beslut
Kommunala pensionärsrådet har tagit del av informationen och lägger den till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Verksamhetsutvecklare Gabriella Mathur presenterar resultat från Brukarundersökning 2016 för funktionshinderomsorgen i Vetlanda kommun.
Brukarundersökningen är en nationell undersökning, som är frivillig för kommunerna att delta i. Undersökningen gör jämförelser mellan 75 deltagande kommuner i riket.
Undersökningen har genomförts med hjälp av iPads och bildstöd i målgrupperna Boende LSS och Boende SoL, Daglig verksamhet LSS och Sysselsättning SoL. Sju frågor har ställts inom de fyra kategorierna Självbestämmande, Bemötande, Trygghet och Trivsel.
Vetlanda uppvisar i stort ett bra resultat även om förbättringsaktiviteter har identifierats och påbörjats ute i verksamheterna utifrån resultatet av undersökningen.

2017-05-02 9 (13)

Information/diskussion – Tekniska kontoret
Kommunala pensionärsrådets beslut
Kommunala pensionärsrådet har tagit del av informationen och lägger den till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Fastighetschef Joakim Öhman har inbjudits till dagens sammanträde för att informera och svara på frågor som överlämnats från Kommunala pensionärsrådet 2017-02-07 § 6:
 ”Ansökan om att få en cykelbod/förråd till ”side-by-side” cykel på Bäckagården - ansökan gjordes till Tekniska kontoret redan 2015, men ännu har inget svar lämnats.

 Fler P-platser vid Norrgården. Prioritering av Tekniska kontoret? ”
Öhman berättar att han tagit del av frågorna och att han har gjort efterforskningar kring de ärenden som påtalats av KPR.
Angående byggnation av förråd för side-by-side cykel på Bäckagården, kan man inte se att denna fråga lyfts till Tekniska kontoret. Det pågår en översyn angående parkerings-platser och angöring vid Bäckagården, och Öhman kommer att ta med denna fråga i detta arbete.
Angående parkeringsplatser vid Norrgården berättar Öhman att det finns ett förslag till fler platser sedan tidigare, men är inget pågående arbete. Förslaget kommer att tas fram för en ny bedömning.
Beslutet skickas till:
J Öhman, Tekniska kontoret Diariet

Nybyggnation Tomasgården – information
Kommunala pensionärsrådets beslut
Kommunala pensionärsrådet har tagit del av informationen och lägger den till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Fastighetschef Joakim Öhman och funktionschef ÄO Joakim Hedström informerar om planerad nybyggnation av platser för särskilt boende på Tomasgården.
Med anledning av planerad nybyggnation av förskola och kök vid Tomasgården gavs utrymme att även erbjuda byggnation av platser i särskilt boende. Detta genom att utöka den nya byggnationen med två plan.
Detta skulle ge möjlighet att skapa fyra avdelningar om 9 lägenheter för särskilt boende.
Preliminära skisser visas tillsammans med information kring byggnationen och tankar kring utformning och färgsättning m.m.
Beräknad byggstart är april 2018 med preliminär inflyttning till årsskiftet 2019/2020.
Projektledare är Susanne Bertilsson tillsammans med Jonas Fransson, Tekniska kontoret.
Beslutet skickas till:

Hälso- och sjukvård samt tandvård vid våra äldreboenden
Kommunala pensionärsrådets beslut
Kommunala pensionärsrådet har tagit del av informationen och lägger den till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Funktionschef Hälso- och sjukvård Marianne Karlsson informerar om hälso- och sjukvården samt tandvården vid kommunens särskilda boenden.
Karlsson berättar att kommunen har ansvar för hemsjukvård i ordinärt och särskilt boende samt tandvård och korttidsvård.
Från och med årsskiftet träder Betalningsansvarslagen ikraft vilket innebär att vi får kortare tid på oss - från 5 arbetsdagar till 3 dagar inkl. helg - att förbereda för individer som är färdigbehandlade och kommer hem från slutenvården.
Läkarmedverkan finns på våra särskilda boenden genom övergripande centralt avtal för regionen, utöver detta finns lokala avtal med vårdcentraler. Kommunen har avtal med 4 vårdcentraler. Läkarbesök sker 2 timmar varannan vecka per särskilt boende. Därutöver finns telefontid, möjlighet till akut läkarbesök eller att individen kan besöka läkare på vårdcentral. En gång per år genomförs läkemedelsgenomgång.
Alla boende på särskilt boende erbjuds en munhälsobedömning av regionens tandvård. Om man tackar ja görs en undersökning av tandhygienist/tandsköterska. Om under-sökningen visar att nödvändiga åtgärder bör göras, kan detta bedömas som nödvändig tandvård och ingå i vanlig patientavgift.
Mycket information finns att ta del av på webbsidan 1177.


Information från förvaltningen
Kommunala pensionärsrådets beslut
Kommunala pensionärsrådet har tagit del av informationen och lägger den till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Falken – boende för individer inom socialpsykiatrin. Några enstaka individer flyttar från Kvarndammen och Lunden till det nya boendet, många nya ansökningar har inkommit.
Hemtagningsteam - planering pågår att starta upp hemtagningsteam, där förvaltningens personalgrupp ”flexare” kommer att ingå.
Cosmic Link – nytt vårdplaneringsverktyg från och med 27 april 2017.
Bokslutsprognos VO per mars 2017 – visar ett prognosticerat underskott om ca -7 mnkr, varav ca 5,5 mnkr för externa placeringar.
Personlig assistans – Försäkringskassan gör en översyn av sina ärenden med personlig assistans, vilket i vissa fall innebär förändringar i antalet beviljade timmar för assistans och som ger ökade kostnader för kommunen.
Rekrytering av sommarvikarier pågår.
--------------------
Sammanträdesprotokoll
Kommunala pensionärsrådet
Sammanträdesdatum Sida
2017-05-02 13 (13)
Just sign Utdragsbestyrkan
§ 22 Dnr –
Ev. ärenden till nästa KPR
Kommunala pensionärsrådets beslut
Hanteras av beredning inför KPR vid möte den 9 augusti 2017.

 

Sammanträdesprotokoll
Kommunala pensionärsrådet
Sammanträdesdatum Sida
2017-09-05 1 (11)
Just sign Utdragsbestyrkan
Plats och tid
Österliden, Holsbybrunn kl. 13.00-14.55
Beslutande
T Bohman (S), ordf., E Johansson (L)
SPF – Britta Johansson, Birgitta Sigfridsson, Eva Wahlgren PRO – Iron Henriksson, Paul Andersson, Gunnel Bjäde RPG – Ann-Loriz Bergman, Anna-Lena Ziegler, Bengt Westerlund SKPF – Arne Ahlgren
Övriga deltagare
PRO – Berit Oscarsson, Solveig Helander Mörnefeldt, Sigvard Svensson
Utses att justera
Birgitta Sigfridsson, SPF
Justeringens plats och tid
Per post 2017-09-25
Underskrifter
Sekreterare
Paragrafer 23-32
Ordförande
Monica Danielson
Justerare
Tommy Bohman
Birgitta Sigfridsson
Anslag/bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ
Kommunala pensionärsrådet, KPR
Sammanträdesdatum
2017-09-05
Datum för anslagets uppsättande
2017-09-25
Datum för anslagets nedtagande
2017-10-17
Förvaringsplats för protokollet
Vård- och omsorgsförvaltningen hos sekr
Underskrift
Monica Danielson
Sammanträdesprotokoll
Kommunala pensionärsrådet
Sammanträdesdatum Sida
2017-09-05 2 (11)
Just sign Utdragsbestyrkan
§ 23 Dnr -
Fastställande av dagordning
Kommunala pensionärsrådets beslut
Ärendelista för Kommunala pensionärsrådet 2017-09-05 fastställs enligt nedan:
§ 23 Fastställande av dagordning
§ 24 Delgivningar/beslut/meddelanden
§ 25 Halvårsbokslut Vetlanda kommun 2017
§ 26 Riktlinjer parboende
§ 27 Återkoppling från workshop med Kommunala pensionärsrådet
2017-05-02 - Infocenter
§ 28 Hemtagningsteam
§ 29 Bemanningscenter/Flexare VO
§ 30 Personalbehov och sjukfrånvaro VO
§ 31 Information från vård- och omsorgsförvaltningen
§ 32 Hantering av protokoll - Kommunala pensionärsrådet, KPR
Sammanträdesprotokoll
Kommunala pensionärsrådet
Sammanträdesdatum Sida
2017-09-05 3 (11)
Just sign Utdragsbestyrkan
§ 24
Delgivningar/beslut/meddelanden
Kommunala pensionärsrådets beslut
Då inte alla ledamöter i KPR haft möjlighet att ta del av protokoll från Kommunala
pensionärsrådets sammanträde 2017-05-02, tas protokollet upp för anmälan om
delgivning vid sammanträde i november.
Sammanträdesprotokoll
Kommunala pensionärsrådet
Sammanträdesdatum Sida
2017-09-05 4 (11)
Just sign Utdragsbestyrkan
§ 25 Dnr 2017/VO0077
Halvårsbokslut för Vetlanda kommun 2017
Kommunala pensionärsrådets beslut
Kommunala pensionärsrådet har tagit del av informationen och lägger den till
handlingarna.
Ärendebeskrivning
Ekonom Carin Johansson redovisar resultat från halvårsbokslut för Vetlanda kommun
totalt, men med extra fokus på halvårsbokslut för vård- och omsorgsförvaltningen.
 Resultatet per halvåret är något lägre än föregående år-2,6 mnkr (+ 4,2 mnkr).
 Prognos för årsbokslutet pekar samtidigt på ett resultat som är väsentligen bättre
än föregående år +12,2 mnkr (-20,4 mnkr)
 Tre av nämnderna visar en prognos med minusresultat, tre av nämnderna visar en
prognos med plusresultat och en nämnda visar en prognos med 0-resultat.
 Finansförvaltningen ger ett positivt resultat med +8,4 mnkr mot budget
 Investeringsvolymen är högre än föregående år och kommunen klarar inte att nå
målet om självfinansiering med den prognos som ligger just nu.
Johansson redovisar även personalbokslut och sjukfrånvaro, vilket inte visar några större
skillnader mot föregående år.
Prognosen för vård- och omsorgsförvaltningen visar ett beräknat resultat om -7 383 tkr
för 2017.
Verksamheten vid vård- och omsorgsförvaltningen under 2017 omfattar främst
- Systematiskt kvalitetsarbete
- Handlingsplan ”Verksamhetsutveckling med stöd av teknik”
- Digitala trygghetslarm i ordinärt boende
- IBIC
- Kvarngården
- Hemtagningsteam
- Bemanningsakademi
- Rekrytering
- Nattpatrull
- Falken
- LSS-boende
- Handlingsplan hemtjänst
- Projekt Hälsa vård och omsorg
Beslutet skickas till:
Ekonom C Johansson
Diariet
Sammanträdesprotokoll
Kommunala pensionärsrådet
Sammanträdesdatum Sida
2017-09-05 5 (11)
Just sign Utdragsbestyrkan
§ 26 Dnr 2017/VO0116
Riktlinjer parboende
Kommunala pensionärsrådets beslut
Kommunala pensionärsrådet har tagit del av informationen och lägger den till
handlingarna.
Ärendebeskrivning
Funktionschef för särskilt boende Joakim Hedström berättar att det ingår i ”skälig
levnadsnivå” att kunna bo tillsammans när make/maka erhåller biståndsbeslut om
särskilt boende. Ett förslag om riktlinje för parboende/medboende kommer att
presenteras för vård- och omsorgsnämnden i september.
Hedström informerar om de två begreppen parboende och medboende:
- Parboende - båda har biståndsbeslut om särskilt boende.
- Medboende - en av de båda har biståndsbeslut om särskilt boende.
Man kan bo tillsammans i en lägenhet eller på samma avdelning/i samma hus. Endast
Vilan och Ekebogården kan erbjuda boende i samma lägenhet. I dagsläget finns 4-5 par
som bor tillsammans på särskilt boende i Vetlanda kommun.
En medboende har inte rätt att bo kvar på boendet om make/maka med biståndsbeslut
avlider, och den medboende inte har ett eget biståndsbeslut om plats i särskilt boende.
Beslutet skickas till:
Funktionschef J Hedström
Diariet
Sammanträdesprotokoll
Kommunala pensionärsrådet
Sammanträdesdatum Sida
2017-09-05 6 (11)
Just sign Utdragsbestyrkan
§ 27
Återkoppling från workshop med Kommunala pensionärsrådet
2017-05-02 – Infocenter
Kommunala pensionärsrådets beslut
Kommunala pensionärsrådet har tagit del av informationen och lägger den till
handlingarna.
Ärendebeskrivning
Kommunikationschef Rikard Lehmann berättar att kontakten med äldre medborgare
och då inte minst Kommunala pensionärsrådet har varit mycket värdefull vid
utvecklingen av Infocenter som blivit en ny organisation - Kommunikation och
medborgarservice.
Den nya organisationen omfattar kommunikatörer samt turist- och servicecenter.
Vid KPR workshop i maj framkom många bra synpunkter som man kommer att ha nytta
av vid ex. utvecklingen av e-tjänster och tillskapande av en ny servicewebb.
Sammanträdesprotokoll
Kommunala pensionärsrådet
Sammanträdesdatum Sida
2017-09-05 7 (11)
Just sign Utdragsbestyrkan
§ 28 Dnr –
Hemtagningsteam
Kommunala pensionärsrådets beslut
Kommunala pensionärsrådet har tagit del av informationen och lägger den till
handlingarna.
Ärendebeskrivning
Funktionschef för hemtjänst Marie Göransson berättar att en förändring av antalet
dagar som kommunen har på sig att ta emot och förbereda insatser för utskrivningsklara
personer sker vid årsskiftet. Förändringen som innebär att förberedelsetiden minskar är
ett krav från regionen om snabb hemgång från sjukhus.
Kommunen arbetar nu med att skapa en organisation – Hemtagningsteam - för
snabbare hantering av ärenden som kräver utökat stöd och hjälp vid utskrivning från
sjukhus till sitt egna boende. Hemtagningsteamen ska förbereda hemgång för den
utskrivningsklara personen genom att utreda och erbjuda stöd av hemtjänstpersonal
och fysiska hjälpmedel utifrån behov. I hemtagningsteamet ingår undersköterska,
sjukgymnast, arbetsterapeut och om så erfordras, sjuksköterska.
Göransson berättar att ett pilotprojekt med hemtagningsteam kommer att starta i
oktober.
Beslutet skickas till:
M Göransson
Sammanträdesprotokoll
Kommunala pensionärsrådet
Sammanträdesdatum Sida
2017-09-05 8 (11)
Just sign Utdragsbestyrkan
§ 29 Dnr -
Bemanningscenter/Flexare
Kommunala pensionärsrådets beslut
Kommunala pensionärsrådet har tagit del av informationen och lägger den till
handlingarna.
Ärendebeskrivning
Bemanningscenter är numera organiserat under HR-avdelningen och har bytt namn till
Kompetenscenter. Kompetenscenter omfattar idag 11 bemanningsplanerare och två
rekryterare har anställts, då det är stora svårigheter att rekrytera personal i dagsläget.
Marie Göransson, funktionschef för hemtjänst berättar att flexorganisationen ligger
kvar under vård- och omsorgsförvaltningen, inordnad under funktion hemtjänst, där
45 st. flexare arbetar mot äldre- och funktionshinderomsorg.
Beslutet skickas till:
M Göransson
Sammanträdesprotokoll
Kommunala pensionärsrådet
Sammanträdesdatum Sida
2017-09-05 9 (11)
Just sign Utdragsbestyrkan
§ 30 Dnr 2017/VO0013
Personalbehov och sjukfrånvaro
Kommunala pensionärsrådets beslut
Kommunala pensionärsrådet har tagit del av informationen och lägger den till
handlingarna.
Ärendebeskrivning
T.f. vård- och omsorgschef Marianne Karlsson berättar att vård- och
omsorgsförvaltningen har stort behov av personal i dagsläget, och att det är mycket
svårt att rekrytera undersköterskor.
Med sänkt ambitionsnivå har ändå sommaren fungerat ganska bra.
Sjukfrånvaron ligger högt i förvaltningen i förhållande till kommunen totalt. Arbete
pågår med att få ner sjuktalen och åtgärder har vidtagits, men det tar tid innan man kan
se resultat av dessa.
Beslutet skickas till:
M Karlsson
Sammanträdesprotokoll
Kommunala pensionärsrådet
Sammanträdesdatum Sida
2017-09-05 10 (11)
Just sign Utdragsbestyrkan
§ 31 Dnr -
Information från förvaltningen
Kommunala pensionärsrådets beslut
Kommunala pensionärsrådet har tagit del av informationen och lägger den till
handlingarna.
Ärendebeskrivning
- Ny funktionschef för funktionshinderomsorgen, Martina Boström.
- Förändring av funktions Myndighetsutövning och service till funktion Kvalitet
och utveckling
- Kvarngården åter till kommunen
- Falken, boende socialpsykiatrin
- Nya Tomasgården, pågående arbete
--------------------
Sammanträdesprotokoll
Kommunala pensionärsrådet
Sammanträdesdatum Sida
2017-09-05 11 (11)
Just sign Utdragsbestyrkan
§ 32 Dnr –
Hantering av protokoll från Kommunala pensionärsrådet, KPR
Kommunala pensionärsrådets beslut
Kommunala pensionärsrådet beslutar att protokoll från Kommunala pensionärsrådet
sänds via mejl till ledamot som önskar detta. Mejladress lämnas till nämndsekreteraren.
Om pensionärsorganisation önskar digitalt protokoll att lägga på resp. förenings
hemsida, meddelas nämndsekreteraren mejladress till berörd person/ansvarig för
hemsidan.
Den ledamot som inte vill ha protokoll via mejl får detta per post.

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.