A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Arkiv

Årsmötesprotokoll 2015

Årsmötet hölls 11 mars 2015 i Folkets Park, Huskvarna

PROTOKOLL fört vid årsmöte hos PRO Huskvarna 11 mars 2015 i Folkets Park, Huskvarna
Närvarande 90 medlemmar

§ 1 Årsmötet öppnande

Ordförande Alf Andersson hälsade alla välkomna.

§ 2 Parentation

Parentationen över 34 medlemmar som gått bort under 2014 inramades av att Arne Ahlqvist läste Bo Setterlinds dikt ”Döden tänkte jag mig så”.

§ 3 Fastställande av dagordning

Årsmötet godkände föreslagen dagordning. 

§ 4 Årsmötet är i laga ordning utlyst

Årsmötet utlystes första gången vid medlemsmöte – lucia
10 december 2014. Annons i JönköpingsPosten 24 januari 2015 och på föreningens webbsida.
Årsmötet godkände att årsmötet var i laga ordning utlyst.

§ 5 Val av funktionärer till möte

A    Årsmötet valde Leif Pettersson, PRO Jönköpings distrikt till ordförande för årsmötet.
B    Årsmötet valde Ingrid Andersson till sekreterare för årsmötet
C    Årsmötet valde Gunborg Mellström och Birgitta Kågebäck som justeringsmän tillika rösträknare vid årsmötet.

§ 6 Styrelsens berättelse över verksamhetsåret 2014

Årsmötet godkände verksamhetsberättelsen för 2014.

§ 7 Kassörens ekonomiska redogörelse

Kassör Lennart Nådell presenterade resultat- och balans-räkningen.
Årsmötet godkände den ekonomiska redogörelsen.

§ 8 Revisorernas redogörelse

Lennart Nådell läste upp revisorernas berättelse.
Årsmötet godkände berättelsen.

§ 9 Beslut om ansvarsfrihet för verksamhetsåret

Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014.

§ 10 Val av styrelsen

Årsmötet beslutade att det skall var sju ledamöter, inkl. ordföranden, i styrelsen för PRO Huskvarna under 2015

Årsmötet valde nedanstående personer 

Omval Alf Andersson som ordförande för ett år

Omval Ingrid Andersson som sekreterare för två år

Omval Lennart Nådell som kassör för två år

Omval Hjördis Stenebrand som ledamot för två år

Omval Agnetha Tryggmer som ledamot för ett år

§ 11 Val av revisorssuppleant - ett år

Årsmötet nyvalde av revisorssuppleant Lis Deichman

§ 12 Val av två representanter till Samorganisationens års- och höstmöte 2015

Årsmötet hänsköt ärendet till styrelsen att utse representanter.

§ 13 Val av fyra representanter till Distriketes års- och höstmöte 2015

Årsmötet hänsköt ärendet till styrelsen att utse representanter.

§ 14 Val av ombud som represemterar PTO Huskarna

Ombud till ABF:s representantskap
PRO:s ombud Folkets Park, Huskvarna
Huskvarna JaVisst
Samverkansgruppen Hakarp/Huskvarna
Ombud till Fonus
Styrelsen utser ersättare för ovanstående ombud
Övriga kommittéer
Årsmötet överlämnade hela § 14 till styrelsen att utse ombud och ersättare som skall representera PRO Huskvarna 2015

§ 15 Val av valberedning

Årsmötet beslutade omval av Stig Ullvan, Jan Björk och Maivor Starkenberg.

§ 16 Årsmötet avslutas
 
Årsmötesordförande Leif Petterson avslutade årsmötet med att tacka samtliga närvarande för visat intresse och förklarade årsmötet avslutat.

Vid protokollet                    Justeras:

Ingrid Andersson                Leif Pettersson

Sekreterare                        Årsmötesordförande

Justeras:                            Justeras:

Gunborg Mellström             Birgitta Kågebäck 

Justeringsman                    Justeringsman     

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.