A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Arkiv

Årsmötesprotokoll 2014

Årsmötet hölls 19 februari 2014 i Folkets Park, Huskvarna

PROTOKOLL fört vid årsmöte hos PRO Huskvarna 19 februari 2014 i Folkets Park, Huskvarna

Närvarande 95 medlemmar

§ 1 Årsmötet öppnande

Ordförande Allan Forsberg hälsade alla välkomna. Han riktade ett särskilt välkommande till Leif Pettersson från PRO Jönköpings distrikt och dagens underhållare Evergreens från Nässjö.

§ 2 Parentation

Parentationen över 45 medlemmar som gått bort under 2013 inramades av att Arne Ahlqvist läste Bo Setterlinds dikt ”Döden tänkte jag mig så”.

§ 3 Fastställande av dagordning

Årsmötet godkände föreslagen dagordning. 

Önskemål framfördes att årsmöteshandlingarna skulle finnas tillgängliga i god tid före årsmötet för medlemmarna.

§ 4 Årsmötet är i laga ordning utlyst

Årsmötet utlystes första gången när vårprogrammet delades ut vid medlemsmöte 11 december 2013. Annons i JönköpingsPosten 25 januari 
och 15 februari 2014.

Årsmötet godkände att årsmötet var i laga ordning utlyst.

§ 5 Val av funktionärer till mötet

A    Årsmötet valde Leif Pettersson, PRO Jönköpings distrikt till ordförande för årsmötet.

B    Årsmötet valde Ingrid Andersson till sekreterare för årsmötet

C    Årsmötet valde Leif Carlsson och Robby Åberg som justeringsmän tillika rösträknade vid årsmötet.

§ 6 Styrelsens berättelse över verksamhetsåret 2013

Årsmötet godkände verksamhetsberättelsen för 2013.
Ett önskemål framfördes att vi skulle öppna upp vår verksamhet för pensionärer med olika handikapp. Årsmötesordförande Leif Pettersson                
förklarade att PRO aldrig nekar någon pensionär med olika handikapp delta eller närvara vid våra möten.   

§ 7 Kassörens ekonomiska redogörelse

Kassör Lennart Nådell förklarade några punkter på resultat- och balandsräkningen.

Årsmötet godkände den ekonomiska redogörelsen.

§ 8 Revisorernas redogörelse

Lennart Starkenberg läste upp revisorernas berättelse

Årsmötet godkände berättelsen.

§ 9 Beslut om ansvarsfrihet för verksamhetsåret

Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013.

§ 10 Val av styrelsen

A) Årsmötet beslutade att det skall var sju ledamöter, inkl. ordföranden, i styrelsen för PRO Huskvarna under 2014

Årsmötet valde nedanstående personer

B) Omval Allan Forsberg som ordförande för två år

C) Omval Ingrid Andersson som sekreterare för ett år

D) Omval Irene Andersson som studieorganisatör för två år

E) Omval Alf Andersson som ledamot för två år

Nyval Margaretha Björk som ledamot för två år

§ 11 Val av revisorer – två år

Årsmötet omvalde revisorerna Mona Frisk och Lennart Starkenberg.

§ 12 Val av revisorsuppleant – ett år

Årsmötet omvalde revisorsuppleant Lennart Wånge

§ 13 Val av två representanter till Samorganisationens års- och höstmöte 2014

Årsmötet hänsköt ärendet till styrelsen att utse representanter.

§ 14 Val av fem representanter till Distriktets års- och höstmöte 2014

Årsmötet hänsköt ärendet till styrelsen att utse representanter.

§ 15 Val av ombud som representerar PRO Huskvarna
A) Ombud till ABF:s representantskap
B) PRO:s ombud Folkets Park, Huskvarna
C) Huskvarna JaVisst
D)   Samverkansgruppen Hakarp/Huskvarna
E) Ombud till Fonus
F) Styrelsen utser ersättare för ovanstående ombud
G) Övriga kommittéer

Årsmötet överlämnade hela § 15 till styrelsen att utse ombud och ersättare som skall representera PRO Huskvarna 2014

§ 16 Val av valberedning

Årsmötet beslutade att ta upp frågan vid nästa medlemsmöte.

 § 17 Årsmötet avslutas

Årsmötesordförande Leif Petterson avslutade årsmötet med att tacka samtliga närvarande för visat intresse och förklarade årsmötet avslutat.

Efter årsmötet gav Leif lite information om PRO Jönköpings Distrikt. Han berättade från ett möte med alla pensionsföreningar i Jönköping,
om att SPF nu har mer medlemmar i Jönköping än PRO. När distriktet var med på husvagnsmässan i september 2013 fick de ca 100
nya medlemmar. 5-6 mars 2014 kommer distriktet att vara med på äldremässan på Elmia. Distriktet kommer under våren stå och presentera sig på A6 köpcentrum.
En gång i månaden 19 mars, 17 april, 22 maj och 19 juni 2014.

Vid protokollet                   Justeras:
Ingrid Andersson                Leif Pettersson
Sekreterare                       Årsmötesordförande

Justeras:                          Justeras:
Leif Carlsson                      Robby Åberg
Justeringsman                    Justeringsman  

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.