A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Årsmötesprotokoll

Årsmötesprotokoll 2020

PROTOKOLL fört vid årsmöte med PRO:s medlemmar onsdagen den 4 mars 2020, klockan 14:30.

Plats:             Folkets Hus, Gislaved

Närvarande: 120 personer               

Parentation med diktläsning. Ordföranden Thure Andersson hälsade de närvarande välkomna och höll parentation för över under året avlidna medlemmar. Erna Pettersson läste en dikt ”Det är vackrast när det skymmer” av Pär Lagerkvist.                                                                                                                                         

§ 1                 Mötets öppnande

                      Ordförandenf örklarade årsmötet öppnat.

§ 2                 Fastställande av årsmötets dagordning

                      Styrelsens förslag till dagordning godkändes.

§ 3                 Val av årsmötets ordförande att leda dagens förhandlingar

                      Mötet föreslog sittande och Thure Andersson valdes till ordförande för mötet.

§ 4                 Val av årsmötets sekreterare

                      Mötet föreslog sittande och Vivianne Edlund valdes till årsmötets sekreterare.

§ 5                 Val av 2 justeringsmän, tillika rösträknare

                      Mötet föreslog Laila Andersson och Lennart Erlandsson, som valdes av mötet.

§ 6                 Fråga om årsmötet är utlyst i behörig ordning       

                      På fråga om mötet utlysts i laga ordning svarades ja.

§ 7                 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2019.

                      Ordföranden läste upp rubrikerna. Verksamhetsberättelsen godkändes av mötet. Se bilaga

§ 8                 Beslut om fastställande av resultat och balansräkning för 2019.

                      Ordföranden redogjorde för resultat- och balansräkningen. Föreningen har gjort ett gott resultat med tanke på stora utgifter för                               fönsterbytet på PRO-gården. På fråga om mötet kan fastställa resultat- och balansräkningen för 2019 svarades ja. Se bilaga

§ 9                 Revisorernas berättelse för 2018. Bilaga

                      Revisor Rune Persson föredrog revisionsberättelsen, som godkändes av mötet. Se bilaga.

                      Han nämnde också att han tyckte att det varit med bra med två kassörer under året. Den nya har kommit in i arbetet väldigt bra.

§ 10               Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 2019

                      På fråga om ansvarsfrihet kan ges för styrelsen för år 2019 svarades ja.

§ 11               Val enligt bilaga:

                      Mötet valde enligt följande:

  1. Val av ordförande: Elisabeth Bettan Petersson, Samson valdes på 2 år, eftersom Thure Andersson avsagt sig omval.  
  2. Val av kassör: Rigmor Johansson valdes på 1 år, eftersom Anders Kyrklund avsagt sig omval.
  3. Val av kassör, ersättare: Gunn-Britt Hansson valdes på 2 år
  4. Val av sekreterare: Vivianne Edlund valdes på 2 år
  5. Val av styrelseledamot: Bo Löfgren på 2 år
  6. Val av styrelseledamot: Jan-Åke Hultquist valdes på 1 år.
  7. Val av styrelseledamot: Sara-Lena Bengtsdotter Bogren valdes på 2 år.

 

§ 12               Val av valberedning. 

                      Björn Lindström (sammankallande) valdes på 1 år

                      Thure Andersson valdes på 2 år

                      Anders Kyrklund valdes på 2 år

§ 13               Val av revisor

                      Lars Sjöström valdes på 2 år, eftersom Rune Persson avsagt sig omval

§ 14               Val av revisor, ersättare 

                      Leif Ericsson valdes på 2 år

                      Birgitta Magnusson valdes på 2 år

§ 15               Val av övriga funktionärer på 1 år enligt bilaga

                      Övriga funktionärer valdes på 1 år enligt nomineringslistan. Se bilaga

§ 16               Förslag om kostnadsersättning för 2020

                      Styrelsens hade gjort upp ett förslag för 2020. Förslaget godkändes av mötet.

§ 17               Nya medlemmar

                      Två nya medlemmar har vi fått sedan månadsmötet i februari:

                      Maud Salomonsson, Regeringsgatan 6, 332 30 Gislaved

                     Laila Lundgren, Torggatan 1 D, 332 38

                      De välkomnades med en applåd.            

                      Glädjande nog har vi fått en liten vändning vad beträffar medlemsantalet. Under 2019 ökade antalet medlemmar med tre per                              soner. Flera år tidigare har vi legat på minus.

§ 18               Skrivelser och rapporter

                      Ordföranden gick igenom informationsbladet ”PRO Informerar” från februari :

§ 19      Övriga frågor

                      Bettan informerade om tävlingarna i Anderstorp den 12, 13 och 14 juni. Hon uppmanade oss att anmäla oss att hjälpa till med jobbet som parkeringsvakter och att anmäla det till Bettan eller någon annan i styrelsen.  Sara-Lena som är ny i styrelsen vill starta en teatergrupp. ”Ni som är intresserade,  anmäl er till Sara-Lena eller Bettan!” Vidare informerades om studiebesöket hos Räddningstjänsten, som fått ändrat datum till den 21 april.

§ 20               Avtackning

                      Elisabeth kallade fram Rune Persson, Thure Andersson och Anders Kyrklund. Blommor och förtjänsttecken överlämnades. Även kontaktombuden Kerstin Persson och Else-Britt Ohlsson lämnar sina uppdrag och blommor överlämnades.

 

§ 21               Avslutning med underhållning och kaffe

Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. Värnamo PRO-kör hade kommit på besök och underhöll oss.  I pausen serverades kaffe och semla. Kören fortsatte sedan sitt framträdande. De bjöd på en fartfylld show med ackompanjemang på piano och gitarr. De bar också passande kläder till sångerna de framförde och spexade till det. Lotteridragning avslutade sammankomsten.

Vid protokollet:                                       Justeras:                                                  

. . . . . . . . . . . . . .                                     . . . . . . . . . . . . . . .

Vivianne Edlund                                       Thure Andersson                                    

Sekreterare                                               Ordförande

 . . . . . . . . . . . . . . . . .                             .. . . . . . . . . . . . . . . .

Laila Andersson                                       Lennart Erlandsson

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.