A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Arkiv

Här arkiveras Östersunds Samorganisations KPR-Protokoll, RPR-Protokoll, verksamhetsberättelse, mötesreferat och årsmötet för år 2016-17

Kommunala Pensionärsrådet (KPR Protokoll 2018)
Protokoll 18-02-22
Klicka här för att läsa protokollet>>>    
Protokoll 18-05-03 
Klicka här för att läsa protokollet>>> 
Protokoll 18-10-04
 Klicka här för att läsa protokollet>>>
Protokoll 18-11-29
 Klicka här för att läsa protokollet>>>

Protokoll KPR 2017-02-22

Klicka här för att läsa protokollet>>>
Protokoll KPR 2017-05-10
Klicka här för att läsa protokollet>>>
Protokoll KPR 2017-10-05
Klicka här för att läsa protokollet>>> 
Protokoll KPR 2017-11-30
Klicka här för att läsa protokollet>>>
Protokoll KPR 2016-03-3
Klicka här för att läsa protokollet>>> 
Protokoll KPR 2016-05-01
Klicka här för att läsa protokollet>>>  
Protokoll KPR 2016-10-06
Klicka här för att läsa protokollet>>>
Protokoll KPR 2016-12-01
Klicka här för att läsa protokollet>>>

 Protokoll RPR 2018

Protokoll RPR 2018-01-16
Klicka här för att läsa protokollet>>> 

Protokoll RPR 2018-03-13
 Klicka här för att läsa protokollet>>>
Protokol RPR 2018-05-28

Klicka här för att läsa protokollet>>>
Protokoll RPR 2018-09-04

 Klicka här för att läsa protokollet>>>
Protokoll RPR 2018-10-22

Klicka här för att läsa protokollet>>>

Protokoll RPR 2018-12-04
Klicka här för att läsa protokollet>>>  

 

 


Protokoll RPR 2017-01-18
Klicka här för att läsa protokollet>>>
Protokoll RPR 2017-03-14
Klicka här för att läsa protokollet>>> 
Protokoll RPR 2017-05-23
Klicka här för att läsa protokollet>>>
Protokoll RPR 2017-09-05
Klicka här för att läsa protokollet>>> 
Protokoll RPR 2017-10-17
klicka här för att läsa protokollet>>>
Protokoll RPR 2017-12-05
Klicka här för att läsa protokollet>>>
Protokoll RPR 2016-01-2
Klicka här för att läsa protokollet>>>
Protokoll RPR 2016-03-17
Klicka här för att läsa protokollet>>> 
Protokoll RPR 2016-05-19
Klicka här för att läsa protokollet>>>
Protokoll RPR 2016-09-08
Klicka här för att läsa protokollet>>>
Protokoll RPR 2016-10-25
Klicka här för att läsa protokollet>>>
Protokoll RPR 2016-12-08
Klicka här för att läsa protokollet>>>

Protokoll fört vid årsmöte med PROs samorganisation i
Östersunds kommun. År 2016

Gunilla Nilsson-Edler, auktoriserad turistguide i Jämtlan berättade om 
Östersunds historia för årsmötets deltagare.
Årsmötet inleddes med en tyst minut där våra tankar gick till Ingrid 
Antonsson, ledamot i samorganisationens styrelse, som gått bort i 
februari.
Staden Östersund grundades 1786 och mötesdeltagarna blev 
presenterade för starka kvinnor som verkade under 1800-talet, t ex 
fru Fjällman som omnämns som en av stadens driftigaste kvinnor, 
Karolina Westberg som köpte och sålde fastigheter, bedrev handel och 
värdshusrörelse . Anna Sellström drev igenom flera sociala projekt i 
Östersund. Till exempel öppnade hon en ”värmestuga för drinkare”. 
I Hvita Bandets lokalavdelning var hon i många år vice ordförande, 
men Anna Sellström var samtidigt ett tungt namn i den centrala 
organisationen.
Vid mitten av 1800-talet började handel och hantverk sakta ta fart. 
Det nuvarande residenset byggdes. 1879 invigdes järnvägen till 
Östersund med pompa och ståt. Det innebar startskottet för en intensiv 
utveckling. Stans befolkning på 2 000 personer fördubblades omgående. 
Handeln blomstrade och nya byggnader växte upp. Ett badhus byggdes 
upp i Badhusparken, inträdesavgiften var 25 öre/timme vilket bidrog till 
att endast de mer välbärgade hade råd att gå dit. 
Gunilla Nilsson berättade engagerat om stadens olika öden vilket 
uppskattades mycket av åhörarna.

Årsmötet genomfördes därefter med Roger Öhman som ordförande. 
Eiwor Nilsson har ett år kvar av sitt uppdrag som ordförande liksom 
Inger Breil som sekreterare. Josef Englesperger valdes som ny kassör, 
ordinarie ledamöter Elsy Walter, Rickard Didriksson, Marianne Jonsson, 
Alvi Berglund och som ersättare valdes Ulla Deutschman, Katrin Wallin 
och Ingegärd Lundebo. Ekonomin är god och styrelsen beviljades 
ansvarsfrihet.

Text Inger Breil 

Verksamhetsberättelse för PRO samorganisation i
Östersunds kommun 1 januari - 31 december 2016
Styrelse

Eiwor Nilsson      ordförande
Alvi Berglund   vice ordförande
Ingegerd Lundebo   kassör
Inger Breil   ledamot
Ingrid Antonsson   ledamot
Marianne Jonsson   ledamot
Rickard Didriksson   ledamot
Per Owe Öberg   ersättare
Elsy Walter   ersättare
Steve Friberg   ersättare
     
Astrid Eriksson   revisor
Lars-Ove Lundeteg   revisor
Roger Önman   ersättare
Josef Engelsperger   ersättare
     
Kommunala pensionärsrådet (KPR)
Astrid Eriksson        ordinarie ledamot (PRO Körfältet)
Inger Könberg   ordinarie ledamot (PRO Östersund City)
Gertrud Nvgren   ordinarie ledamot (PRO Leva Livet)
Alvi Berglund   ersättare (PRO Lit-Häggenås)
Inger Breil   ersättare (PRO Leva Livet)
Bo Örjan Försth   ersättare (PRO Oden)


Ombud till PRO jämtlands års- och höstmöte
Ingrid Antonsson

Medlemsföreningar i samorganisationen
Följande föreningar ingår i vår samorganisation:
PRO Brunflo, PRO Frösön, PRO Körfiiltet, PRO Leva Livet, 
PRO Lit-Häggenås PRO Lugnvik, PRO Näs-Hackås-Sunne, 
PRO Odern, PRO Torvalla och PRO Östersund City.

Medlemsantal
4.370 medlemmar den 31 december 2016, 2.783 kvinnor och 
1.587 män

Medlemsavgift
5 kronor per huvudmedlem varav 1 krona går till ABF ]ämtland.

Möten
Styrelsemöten
Styrelsen har genomfört sex protokollförda sammanträden.

Årsmöte
Årsmötet hölls på Restaurang Mr Husmans, stadsdel Norr. 
Daniel Kindberg, vd Östersundshem och ordförande i ÖFK besökte 
årsmötet och berättade livligt om ÖFK och något om Östersundshem.

Höstmöte
Höstmötet genomfördes i Lignellsalen, Jamtli. Henrik Zipsane, för Jamtli 
besökte höstmötet och berättade om planer på ett nationalmuseum 
på Jamtli.

Möte med reseledarna
Samtliga reseledare inbjöds tilI en träff. Tanken var att komma med 
tips på resor men också att dela med sig av erfarenheter både goda 
och mindre bra. Samarbete melian föreningama rekommenderas för 
att få fulla bussar och därmed lägre kostnader för medlemmama.

Planeringsmöte
Två dagar anslogs till styrelsens planeringsmöte som genomfördes på 
Vålådalens turiststation. Verksamhetsplan för 2017 togs fram, 
studieorganisatören Bo Örjan Försth informerade om planerade 
studiecirklar samt om läs och res tillBryssel, Prag och Berlin samt
om ett projekt för att ge kunskap om digitalisering till föreningarna.

Möte med Region Jämtland/Härjedalens politiker
Med anledning av förslaget om storregion i Norrland inbjöds
politiker från Region J/F till ett kvällsmöte. Mötet genomfördes i
lokaler i Östersunds bibliotek tillsammans med SPF. Mötet blev
välbesökt, omkring 80 personer deltog med många frågor som
politikerna hade fullt upp med att besvara.

Kommunala pensionärsrådet
PRO samorganisationen Östersund har svarat på samrådsförslag från 
vård- och omsorgsnämndens boendeplan för 2016-2025. Alla föreningar 
fick möjlighet att komma med synpunkter,.endast PRO Frösön och 
PRO Brunflo lämnade kommentarer.

Samorganisationen har också fått möjlighet att komma med 
synpunkter på handelspolicy för Östersunds centrum. PRO 
föreningarna Torvalla, Lit-Häggenås och Brunflo kom med synpunkter.

Slutord
Vi lägger ännu ett verksamhetsår bakom oss och ser att vi har 
engagerat oss i aktuella frågor, som rör oss pensionärer i vår kommun.
Möjligheten att göra vår röst hörd, har vi kunnat, genom att delta i de 
Öppna beredningsmötena och via våra KPR-ombud.
Att synas i pressen och ha en levande hemsida, har vi också kunnat 
göra, ibland Samorganisationens ensam, men även samverkan med 
PRO föreningar och SPF.
Årsmöte och höstmöte har varit intressanta informationstillfällen, 
under året har vi fått inblick i ÖFK och kommande satsningar på Jamtli.

Vi tror på ett bra verksamhetsår 2017, och önskar den nya styrelsen 
och övriga förtroendevalda ett lyckosamt år!

Östersund i mars 2017

Ewor Nilsson             Ingrid Antonsson              Ingegerd Lundebo

Inger Breil                Alvi Berglund                  Marianne Jonsson

Rickard Didriksson

Verksamhetsberättelse för samorganisationen i Östersund
 1 januari - 31 december 2015
Styrelse

Eiwor Nilsson    ordförande  
Inger Breil    vice ordförande  
lngegerd Lundebo   kassör  
lngrid Antonsson   sekreterare  
Jan Holmgren     ledamot  
Marianne Jonsson    ledamot  
Rickard Didriksson    ledamot  
Jonny Jernström           ersättare    (avsagt sig under verksamhetsåret)  
Per- Owe Öberg    ersättare  
Elsy Walter    ersättare  
Alvi Berglund     ersättare   (fyllnadsval vid höstmötet)  
Astrid Eriksson    revisor  
Lars-Ove Lundeteg   revisor  
Roger Ohman    ersättare  
       
Barbro Höckert     valberedning  
lnger Könberg    valberedning  
Steve Friberg    valberedning  


Kommunala pensionärsrådet ( KPR)

Astrid Eriksson    ordinarie ledamot  (PRO Körfältet)
lnger Könberg    ordinarie ledamot (PRO Östersund City)
Gertrud Nygren    ordinarie ledamot (PRO Leva Livet)
Alvi Berglund     ersättare  (PRO LilHäggenås)
lnger Breil     ersättare  (PRO Leva Livet)
BoÖrjan Försth     ersättare  (PRO Oden)

 

Ombud till PRO distriktets års- och höstmöte
lngrid Antonsson

Medlemsföreningar i samorganisationen
Följande föreningar ingår i vår samorganisation: PRO Brunflo, 
PRO Frösön, PRO Körfältet, PRO Leva Livet, PRO Lit-Häggenås, 
PRO Lugnvik, PRO Näs-Hackås-Sunne, PRO Oden, PRO Torvalla 
och PRO Östersund City.

Medlemsantal
4366 medlemmar den 31 december 2015, varav 2763 kvinnor och 
1603 män.

Medlemsavgift
5 kronor per huvudmedlem varav 1 krona går till ABF Jämtland

Äldrebarometern
För tredje gången har PRO:s medlemmar undersökt hur äldrevänliga 
landets kommuner är.
Cirka 1800 medlemmar har under hösten 2014 och våren 2015 
synliggjort åtta kommunala områden. Sammanlagt har 181 av 290 
kommuner granskats. Rapport med översikt av kommunernas resultat 
finns att tillgå. Förhoppningsvis kan ledamöterna i KPR använda 
Aldrebarometern som underlag för att förbättra villkorenför oss äldre.

Följande områden har granskats:
1. Tillgänglighet till allmänna byggnader och miljöer.
2. Boendet.
3. Transporter
4. Gemenskap och aktiviteter
5. Medborgerligt deltagande och inflytande.
6. Åldersdiskriminering.
7. lnformation och kommunikation.
B. Omsorg, vård och service
    Vi i samorganisationen har sammanställt granskningsformulär till 
    Riks, för Östersunds kommun.

Möten
Styrelsemöten
Styrelsen har genomfört 5 protokollförda sammanträden. Våra styrelse-
möten äger rum på 33:an i Östersund.

Möte med reseledare
Under januari månad har vi inbjudit reseledare. Syftet med mötet har 
varit att delge varandra erfarenheter och tipsa om bra resmål. Möjlighet 
gavs att lägga in resorna på samorganisationens hemsida.

Arsmöte
18 mars 2O15 hölls årsmöte, lokalen var Trygghetens Hus, där vi 
började med ett välbesökt studiebesök med aktuell information under 
ledning av räddningschef Lars Nyman. Sedan bjöds föreningarna på 
god lunch av samorganisationen och sedvanliga årsmöteshandlingar 
verkställdes.

Tvådagars planeringsmöte i Brunflo
Förutom planering av vår egen verksamhet fick vi aktuell information 
av PRO distriktets konsumentansvarige Barbro Höckert, studie-
organisatör Bo Örjan FÖrsth, och trafikansvarige Sören MÖller.
Vi tog del av beslut som tagits på PRO kongressen, vilka förmedlades 
av lnger Breil.
Två ärenden på kongressen var nya stadgar, som gäller från och med 
1 januari 2016 och nytt handlingsprogram för tidsperioden 2015 - 2018

Höstmöte
11 november var det dags for höstmöte, som hölls på Prästgatan 58. 
Harmoni stod för den kulturella biten, och vår nye kommundirektör 
Anders Wennerberg presenterade sig och informerade om aktuella 
frågor inom Östersunds kommun.
Förslag till verksamhetsplan och budget för 2016 föredrogs och 
godkändes.
Verksamhetsplanen finns som bilaga till verksamhetsberättelsen. 
Vidare beslutades att PRO samorganisation står för värdskapet vid 
Föreningsarkivets årsmöte.

Deltagande i kurser och möten
KPR utbildning.
Utbildning i hemsideshantering i PRO distriktets regi
Arsmöte och höstmöte i PRO distriktet
Öppna beredningsmöten inför KPR med tjänstemän och politiker i
Ostersunds kommun
Möten med ABF
Jubileum med PRO Östersund CitY
Medverkat vid årsmöten i föreningar i Östersund

Hemsida
Hemsidesansvarig har varit Rickard Didriksson och där finns möjlighet 
for föreningar iöstersunds kommun att bidra med aktuell information 
och referat. På hemsidan hittar du protokoll från KPR.

KPR och öppna beredningsmöten
lnför varje KPR-möte hålls öppna beredningsmöten dit alla som är 
intresserade av frågor som rör äldre är välkomna. Beredningsmötena 
hålls fyra veckor innan ordinarie KPR sammanträde och där fastställs 
frågor som kommer att behandlas på nästa ordinarie möte.

Övrigt
Vi samarbetar med studieförbundet ABF vid föreläsningar och
kulturarrangemang.

Slutord
Verksamhetsåret är slut och vi ger det en tillbakablick och ser att vi har 
nått en del av målen, som vi har skrivit in i vår verksamhetsplan.
Vi har engagerat oss i aktuella kommunala frågor, så långt det har varit
möjligt. Öppna beredningsmöten och KPR har varit naturliga mötes-
platser, där vi har kunnat påverka och göra vår röst hörd.
Nu blickar vi framåt och hoppas att de föreningar som finns inom
samorganisationen ger oss uppdrag, som kan påverka vår vardag 
och gynna oss äldre.

Östersund i mars 2016

Ewor Nilsson             Ingrid Antonsson              Ingegerd Lundebo

Inger Breil                Jan Holmgren                   Marianne Jonsson

Rickard Didriksson

 Protokoll fört vid Samorganisationens årsmöte 2015

Datum: Onsdagen den 30 mars 2016.
Tid: 10.00
Plats: Mr Husman/stadsdel Norr

§ 1. Årsmötet öppnas
Ordförande Eiwor Nilsson hälsar välkommen och förklarar årsmötet 
öppnat.

§ 2. Fastställande av dagordning.   
Dagordning fastställs med följande tillägg: § 10. 1 ledamot för 2 år.

§ 3. Beslut om kallelse skett stadgeenligt.         
Årsmötet beslutar att kallelse skett stadgeenligt.   
Fastställer antal ombud till 21 st.

§ 4. Val av årsmötesfunktionärer för årsmötet.
a)    Ordförande               Beslut: Bo-Örjan Försth
b)    Sekreterare              Beslut: Barbro Höckert
c)    2 justerare tillika rösträknare
          Beslut: Eric Dromberg och Solfrid Bäckman

§ 5. Verksamhetsberättelse för 2015.        
Årsmötet beslutar att godkänna styrelsens berättelse och lägga 
den med godkännande till handlingarna.

Årsmötet ajourneras för föreläsning av Daniel Kindberg, 
VD Östersundshem samt ordförande i ÖFK.

Årsmötet återupptar förhandlingarna efter lunch.

§ 6. Ekonomisk berättelse för 2015.
Årsmötet beslutar att godkänna den ekonomiska berättelsen och lägga 
den med godkännande till handlingarna  

Reservation angående Balansräkning från Josef Englsperger, PRO 
Torvalla. Reservationen behandlas av styrelsen i samråd med Josef E.

§ 7. Revisorernas berättelse för 2015.
Årsmötet beslutar att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

§ 8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
Årsmötet beslutar, enligt revisorernas förslag, att bevilja styrelsen
ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar.

§ 9. Beslut om kostnads- och reseersättningar.
Årsmötet beslutar: Utlägg ersätts mot kvitto samt reseersättning 
enligt statliga normer på 18.50/mil.

§10. Val.
Ordförande för 2 år                    Beslut: Eiwor Nilsson
Sekreterare för 2 år                   Beslut: Inger Breil
1 ordinarie ledamot för 2 år        Beslut: Alvi Berglund
1 ordinarie ledamot för 1 år        Beslut: Ingrid Antonsson (fyllnadsval)

3 ersättare för 1 år                      Beslut: Per-Owe Öberg
                                                             Elsy Walter
                                                             Steve Friberg

1 revisor för 2 år                           Beslut: Lars-Ove Lundeteg
1 revisor för 1 år                           Beslut: Astrid Eriksson
2 revisorsersättare för 1 år             Beslut: Roger Öhman
                                                               Josef Englsperger

§11. Val av valberedning, 3 ledamöter och sammankallande.
         Beslut: Att ge styrelsen i uppdrag att via föreningarna 
          utse valberedning.

 §12. Övriga val.
1 ombud och ersättare till PRO distriktets års- och höstmöte.
 Beslut: Ingrid Antonsson samt uppdra till styrelsen att utse 
 ersättare vid behov
Trafikansvarig.                        Beslut: att utse Sören Möller.
Ombud till Föreningsarkivet.     Beslut: att utse Eiwor Nilsson
Ombud till ABF.                       Beslut: uppdra till styrelsen att utse 
                                                         Ombud till ABF.

 §13. Nya frågor.
Inger Breil presenterar remissunderlaget för Handelspolicy i Lillänge 
och centrala stan. PRO föreningar som är intresserade av att avge 
remissvar anmäler detta till Inger. Sammanställning, som görs av 
samorganisationen, skall inlämnas 1 maj. PRO föreningarna 
uppmanas att inom ca 14 dagar skicka in synpunkter till 
samorganisationen.

§14. Avslutning.
Ordförande tackar presidiet, valberedningen, Jan Holmgren, 
Jonny Jernström och Ingrid Antonsson med vackra blomster samt 
förklarar årsmötet avslutat.

Barbro Höckert                                                  Bo-Örjan Försth

Mötessekreterare                                               Mötesordförande

Justerare:

Eric Dromberg                                                   Solfrid Bäckman

 

      Upp>>>

 

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.