A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Pro påverkar

Remissyttrande till Regionala utvecklingsstrategin

Regionförbundet Jämtlands län

Remissupplaga 1 maj – 1 sept  Jämtland/Härjedalen 2030 – innovativt och attraktivt

Regional utvecklingsstrategi 2014 – 2030

Boendegruppen inom PRO Jämtland-Härjedalen har med stort intresse tagit del av Remissupplagan och instämmer i att den upplevda tryggheten är störst i Jämtland. Det är en anledning till att många vill flytta till länet. Är målet i den Regionala utvecklingsstrategin att det ska bli en bra tillväxt i Jämtlands län och att de som i dag  bor inom länet ska bo kvar bör även boende för äldre ingå i strategin.

Riksdagen har slagit fast följande mål för bostadspolitiken: ”Alla ska ges förutsättningar att leva i goda bostäder till rimliga kostnader, i en stimulerande och trygg miljö inom långsiktigt hållbara ramar”

Enligt Socialtjänstlagens 4 § har kommunerna bland annat ansvar för att äldre människor får möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden.

Av länets äldre vill de allra flesta bo kvar i sin bostad så länge det är möjligt. När krämporna börjar ge sig till känna är det skönt att ha ett boende som är anpassat efter de egna behoven och förutsättningarna. Det kan t.ex. handla om ramp eller hiss till lägenheten, lite bredare dörrar, ombyggnad av badrum och toalett.

Seniorboende eller trygghetsboende kan vara ett alternativ när villan eller lägenheten inte längre fungerar i vardagen. Det byggs en del boende av den här typen, men långt ifrån tillräckligt. Tyvärr med hyror och avgifter som blir orimligt höga för de allra flesta pensionärer, framför allt äldre kvinnor. Kostnaderna måste hållas nere eftersom ingenting tyder på att pensionerna kommer att öka framöver. Det är märkligt tyst om det ekonomiska perspektivet på boendefrågan för äldre.

Åldersstrukturen och den minskande befolkningen innebär en stor utmaning för länet. Oavsett vad som sker inom länet, Sverige eller globalt blir vi alla äldre och behöver känna trygghet inför vad som kommer att ske när man inte längre kan bo kvar i sin bostad.                      

Med detta som bakgrund och med hänvisning till ”Lägesbild Jämtlands län” rörande länets kommuners olika förutsättningar samt att länsborna blir äldre anser Boendegruppen att det i Regional utvecklingsstrategi 2014-2030 saknas en strategi, baserad på lokalt genomförda undersökningar, rörande kommande behov av och tillgång till bra boende för äldre. Ett boende där det finns en utbildad personalstyrka anpassad till behovet av vård och omsorg och möjlighet till social samvaro.

Varje kommun ska ha en bostadsförsörjningsplan ev. kan dessa sammanfattas i kommande strategiskrivning

PRO Jämtlands län

för Boendegruppen

Gertrud Nygren

sammankallande

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.