A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Komunala Pensionärs - och Tillgänglighets Rådet

 

Reglemente för Tillgänglighetsrådet (KPTR) i Ockelbo kommun fr o m 2018,

Rådet är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan företrädare för pensionärs- och organisationerna för personer med funktionsnedsättning, handikapporganisationerna samt kommunens styrelser och nämnder.

Syfte
För frågor som rör äldre- och personer med funktionsnedsättning
 att rådet ska förstärka inflytandet i alla frågor som gäller äldre och personer med funktionsnedsättning
 att rådet ska medverka vid förberedelser för upphandling av vårdgivare
 att rådet ska verka för att frågor rörande pensionärer och personer med funktionsnedsättning beaktas i nämndernas verksamhetsplanering
 att rådet kan initiera nya frågor för pensionärer och för personer med funktionsnedsättning i nämnder och förvaltningar
 att rådet ska vara remissorgan i frågor som berör pensionärer och personer med funktionsnedsättning
 att rådet ska vara ett forum för opinionsbildning och kunskapsbildning

Arbetsuppgifter
Kommunens företrädare ska informera rådet om planer och förändringar av samhällsinsatsernas utformning och organisation som berör ovannämnda målgrupp och därmed inhämta synpunkter i så tidigt skede att rådets synpunkter och förslag kan på-verka ärendets handläggning i aktuell nämnd eller styrelse.

Rådets representanter har möjlighet att aktivt arbeta för förändringar i den kommunala verksamheten. De kan informera och ge förslag på lämpliga anpassningar av det serviceutbud som berör målgruppen till en god livskvalité.

Rådets sammansättning
Kommunala pensionärs- och tillgänglighetsrådet tillhör organisatoriskt kommunstyrelsen.
Rådet består av två ledamöter från kommunstyrelsen, två ledamöter från socialnämnden och från pensionärsorganisationerna fem ledamöter; totalt nio ledamöter.
Kommunstyrelsen utser ordförande och socialnämnden utser vice ordförande. Sekreterare i rådet är en tjänsteman.

Pensionärsorganisationerna utser en ledamot och en ersättare årligen. Det avser de riksorganisationer som finns i Ockelbo kommun, dvs PRO i Åmot, PRO i Jädraås, PRO i Lingbo, PRO i Ockelbo samt SPF Ugglan i Ockelbo.
Organisationerna för personer med funktionsnedsättning utser en ledamot och en ersättareenligt fem grupprincipen
 synskadade
 hörselskadade
 rörelsehindrade
 personer med psykisk funktionsnedsättning
 personer med medicinsk funktionsnedsättning

 

Kallelser och protokoll från KPTR går att läsa här:

 

 

 

 

 

 

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.