A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

verksamhetsplan

 

 

 

VERKSAMHETSPLAN FÖR PRO STENUNGSUND 2019.

 

Vi gör Stenungsund friskare, klokare och roligare!

 

Syftet med en verksamhetsplan är att föreningen kan samordna sina aktiviteter med den övriga verksamheten. För att kunna förverkliga denna verksamhet samarbetar föreningen bl a med PRO-föreningarna i STO-området, PRO-distriktet, Gysinge Folkhögskola och ABF Sydvästra Götaland.

 

Föreningens målsättning och övergripande arbetsuppgifter är fastställda av PRO-kongressen. Dessa uppgifter finns formulerade i stadgar och handlingsprogram.

 

Föreningen bör ha beredskap för aktiviteter som kan aktualiseras med kort varsel initierade av Riksorganisationen eller andra aktuella händelser inom vårt verksamhetsområde. Med en välplanerad verksamhet och en god arbetsfördelning klarar vi detta och kan göra bra insatser.

 

Verksamheten presenteras i programhäften för våren respektive hösten 2019.

 

Information om aktiviteter kommer att förutom i aktivitetsprogrammet också annonseras i ST-tidningen och Lokaltidningen Stenungsund, på hemsidan och Facebook.

 

Det är av stor betydelse för föreningens framtid att det aktivt satsas på rekrytering av funktionärer till verksamheten.

 

Medlemskapets värde.

 

PRO Stenungsund ska verka för att medlemmar ska finna glädje och gemenskap i sitt medlemskap och där har kontaktombuden en oerhört viktig uppgift i sina kontakter med medlemmarna.

 

Det finns medlemmar som kan ha svårt att delta i våra aktiviteter och behöver hjälp. En nära kontakt med föreningen är också av vikt för att motverka ensamhet.

 

En av föreningens uppgifter är att växa med fler medlemmar. Det är viktigt att vi fångar upp de nyblivna pensionärerna i vår kommun, t ex genom att göra utskick med inbjudan till en informationsträff fyra gånger om året.

 

Ett av föreningens mål ska vara att under verksamhetsåret värva 100 nya medlemmar, men också att värna om de medlemmar som redan finns i föreningen.

 

PRO-kongressen 2018 fastställde medlemsavgiften för perioden 2019 -- 2022 att vara 190:- till Riksorganisationen. Föreningen ska enligt stadgarna besluta om den egna föreningsavgiften för nästkommande år vid medlemsmötet i november.

 

Vi träffas för att ha kul tillsammans.

 

Styrelsemöten hålls en gång i månaden under januari - maj och augusti - december.

 

Medlemsmöten arrangeras under våren och hösten. En avvägning sker mot planerade kulturprogram. Tider och tema för medlemsmötena anges i programhäftena.

 

I maj anordnas en vårfest och i december en julfest.

 

Träffar på olika platser i kommunen kan arrangeras för att skapa nätverk och utöka antalet kontaktombud.

 

Träffar för cirkelledare, nya medlemmar och kontaktombud anordnas minst två gånger under året.

 

En 80-plus-träff ska arrangeras i början av sommaren.

 

Aktivt fritidsliv.

 

En stor och viktig uppgift har föreningen i att bidra till friskvård för äldre, bl a för att minska risken för fysiska och psykiska skador och sjukdomar.

 

Friskvårdsaktiviteter måste utvecklas och göras attraktiva för medlemmarna, som t ex line-dance, stavgång, curling, boule, bowling, bordtennis, qi-gong, sittgympa m m.

 

Starta ny grupp för friskvård under sommartid vid Skonaren.

 

Boule spelar vi från maj till september.

 

Föreningen ska pröva möjligheterna till samarbete kring vissa aktiviteter i Stenungsunds Arena för fler medlemmar än de som spelar bordtennis.

 

Bowlingen är förlagd till Arena Stenungsund.

 

Vi växer med nya kunskaper.

 

Att stimulera till ny kunskap på olika områden är en viktig uppgift. Studier påverkar den enskildes personliga utveckling och de stärker individen till att vara med och påverka samhällsutvecklingen samt har en viktig social funktion.

 

Språkkurser, hantverkscirklar, spela kort, att spela ett instrument och att sjunga tillsammans med andra bidrar också till friskvård genom att hålla hjärnan igång.

 

Nya studiecirklar kan bli målar- och skrivkurser samt en satsning på att använda dator och den nya tekniken.

 

Förtroendevalda ska uppmanas att delta i utbildningar som ökar kunskapen om uppdraget. Föreningen ska i mesta möjliga mån anordna utbildningar på hemmaplan eller tillsammans med näraliggande föreningar.

 

Att hitta cirkelledare till nya cirklar i föreningens regi är en annan viktig uppgift för oss att arbeta för, samt att finna lämpliga lokaler för ytterligare aktiviteter.

 

Vid medlemsmöten ska tillfälle ges för information om angelägna frågor som t ex tillämpning av Seniorkort, trygghetslarm eller dylikt.

 

Vi har roligt tillsammans.

 

Våra reseansvariga planerar ett antal resor under verksamhetsåret och samarbetar med STO-PRO, d v s Tjörn- och Orustföreningarna.

 

Kulturprogram med varierande tema planeras under verksamhetsåret i samarbete med ABF Sydvästra Götaland och Stenungsunds kommun (Kultur och fritid).

 

Sånggruppen Alla kan sjunga ska utvecklas.

 

Pubkvällar med underhållning och quiz stärker gemenskapen i föreningen ännu mer. Dans i Spekeröds bygdegård samt lunchträffar på Ti Amo ska också anordnas.

 

Precis som under sommaren 2018 planerar föreningen att genomföra olika sommaraktiviteter som t ex grillaftnar och utflykter. Ett färdigt program för sommaraktiviteterna kommer att presenteras vid föreningens årsmöte i mars.

 

Föreningen medverkar vid det s k Måndagskaféet i Skonaren, Stenunge Strand.

 

Vi påverkar Stenungsund.

 

En viktig uppgift för föreningen är att genom KPR (Kommunala pensionärsrådet) driva pensionärers sociala och ekonomiska intressefrågor samt att påverka politikerna.

 

Nyval av ledamöter i KPR äger rum för perioden 2019 – 2022.

 

I KPR kommer föreningen bl a att fortsätta arbeta för utökade resurser till äldreomsorgen, bevaka hemtjänsttaxan samt boendefrågor och verka för att specialsjuksköterskor för demens ska finnas kvar i kommunen.

 

PRO-kongressen 2018 ska också följas upp internt och gentemot Stenungsunds kommun.

 

Föreningen ska också följa upp svaren på frågorna som ställdes till partierna inför kommunvalet i september 2018.

 

Vi hörs och syns.

 

Föreningen kommer att medverka vid Seniordagen i oktober, samt vid några av månadsmarknaderna vid Stenungstorg.

 

Föreningen kommer att ha utställning i bibliotekets montrar i Kulturhuset Fregatten under oktober 2019.

 

Informationsbladet Info-Nytt som utkommer under året har en viktig uppgift att fylla eftersom vi genom detta når ut till så gott som alla medlemmar.

 

Hemsidan för ut aktuell information och kommer kontinuerligt att uppdateras. All annonsering kring verksamheten ska gå via hemsidan. Föreningen finns också på Facebook.

 

Vid behov medverkar föreningen också i ST-tidningen och Lokaltidningen STO.

 

2018-10-31

 

 

 

 

  

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.