A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Protokoll medlemsmöten

Medlemsmöte 2019-09-05

Det alltid delikata kaffebordet av vår eminenta kaffekommié

PRO HERMANSBY 

PROTOKOLL FÖRT VID MEDLEMSMÖTE 2019-09-05 

1 MEDLEMSMÖTETS ÖPPNANDE 

Ordförande Bengt Eklund öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

2 DAGORDNINGEN 

Förslaget till dagordningen godkändes 

3 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE 

Göte Emanuelsson och Gerhard Andersson valdes att justera dagens protokoll. 

4 FÖRRA MEDLEMSMÖTESPROTOKOLLET 

Protokollet från 2019-04-04 gicks igenom och lades till handlingarna. 

5 SKRIVELSER 

Inga skrivelser hade kommit in. 

6 RAPPORTER 

6A ORDFÖRANDEN Bengt rapporterade om kommunstyrelsens informationsmöte den 22 augusti. 

Se bilagan - mötesanteckningar Bengt aviserade att styrelsen kommer förbereda för ÖPPET HUS – medlemsvärvningskampanjdagen 6B KASSÖREN Morgan Lindberg presenterade föreningens ekonomi. I dagsläget finns det 22.111 kr i 

kassan och 38.411 kr på plusgirot varav 6.500 kr som föreningen förvaltar för Procedurerna. Två fakturor (för två terminer) inväntas för lokalhyra för mattcurlingen som är på ca 10.000kr/år 6C MEDLEMSANSVARIG 233 medlemmar i dagsläget 6D RESOR OCH STUDIER Maritha Johansson informerade om kulturresan som sker torsdagen den 3 

oktober med buss till Limmared - Glasets Hus och Borås Textilmuseum - pris 450 kr. Anmälningslista gick runt. Gerd Emanuelsson informerade om olika kurser och studiecirklar. Informationunderlag placeras i PRO-gården 6E MÅNADSMÖTE Månadsmötet den 10 oktober kommer att vara mycket kort eftersom vi kommer att 

inbjuda till ÖPPET HUS – medlemsvärvningskampanjdag. Gerhard undersöker att hyra Bygdegården. 

7 ÖVRIGT 

Gamla datorer som står och skräpar i PRO-gården kommer att rensas och lämnas in til Återviningscentralen inom kort Valberedningen börjar rekrytera redan nu ny bemanning av kaffekommittén då de flesta kommer att avgår vid årsmötet 

8 NÄSTA MÅNADSMÖTE/ÖPPET HUS-MEDLEMSVÄRVNINGSKAMPANJDAG 

Torsdag den 10 oktober, kl 11:00. Lokal meddelas senare 

Kärna 2019-09-05 - Eva Hassinge antecknade 

Göte Emanuelsson Bengt Eklund Gerhard Andersson 

justerare ordförande justerare 

 

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.