A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Protokoll medlemsmöten

Månadsmöte,budget Verksamhetsplan för 2017

Månadsmöte 2016-11-10

Hermansby PRO-förening

 Månadsmöte 2016-11-10

38 medlemmar närvarande.

 

1  Mötet öppnas av Gerhard Andersson som hälsar medlemmarna välkomna

2  Mötets utlysande godkändes

3  Dagordningen presenterades och godkändes.

4  Till protokolljusterare valdes: Ole Plumppu och Helga Gunnarsson

5  Föregående mötes protokoll ( 2016-10-13) upplästes, justerades (Öckerö Björkö) och lades till handlingarn.

6   Rapporter:

A) Ordförande: Gerhard och Rolf har köpt dator till PRO-gården pris 800: - med installation. Gerhard och Rolf har haft kontakt med kommunen angående våra bidrag. Man har infört beräkningen 20: - per medlem vilket vi anser vara fel. Borde ske efter föreningens verksamheter. Nu ska bidragen utbetalas i förskott, och vår kontaktman på kommunen skulle ta upp våra synpunkter på sammanträdet i kommunstyrelsen. Gerhard har tagit upp frågan i KPR och får svar den 14/11 på KPR mötet. Seniordag i Stadshuset många PRO-föreningar deltog, men tyvärr endast tre från vår förening, Gerhard, Birgitta och Ingalill. Vissa hade bord men inte vi. Det fanns en intressant man som talade om Lycka och Hälsa på äldre dar,  Gert Johansson. Gerhard har meddelat Sune om denne. . Kungälvs PRO har tid den 22/11 kl.13 på Kvarnkullen. Gå så många som möjligt för att lyssna på denne mans föreläsning om äldres besvär och om vården, väldigt intressant och mycket information.

 Man fick prova vissa aktiviteter från Svettis och Svettis. Gerhard mötte en man, Ingmar Thorsson, som satt för Hjärt och Lungföreningen. Han vidarebefordrade detta till Sune för eventuell demonstration av hjärtstartaren i Inlandsgården. Gerhard har haft många mejlkontakter med Joacim och fått besked att banorna blir efter våra önskemål och han skulle kolla på Ytterbys nya banor. Intressant att beskåda verket till våren. Kommundelsstämman var glest besökt från vår förening Dan och Meta var där, men inget berördes om vår förening.

 

B) Kassörens ek. Rapport per den 2016-11-09

 

Kassa             8 699,00        Skulder: Inga

Plusgiro       24 450 85

Eget kapital 33 149 85

 

Samtliga rapporter godkändes.

 

C) Budget.

 

Denna + Verksamhetsplan+ Preliminärt program vår 2017 visades på storbildsskärm, föredrogs av ordföranden. Beslut om oförändrad medlemsavgift 2017 togs.

Dessa handlingar finns som bilagor till protokollet i pärmen.

 

7  Övrigt: -

 

8  Avslutning: Ordföranden  tackar för visat intresse och avslutar mötet.

Bifogade dokument Budget 2017 Verksamhetsplan 2017 samt Programförslag vår 2017

 

 

Justering av protokoll

 

________________________         __________________________

    Helga Gunnarsson                           Ole Plumppu

 

 

 

______________________                  ___________________

Ordf. Gerhard Andersson                     Sekr. Rolf Bengtsson

 

 

 

 

 

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.