A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Protokoll medlemsmöten

Månad/kvartalsmöte2016-04-14

Möte i Inlandsgårde  Månadsmöte Ull-Britt Mohlin får blommor för sitt jobb med att hjälpa till med aktuell medlems /telefonlista

Medlemsmöte med 51 medlemmar

Hermansby PRO-förening.

 Medlemsmöte 2016-04-14

Närvarande: 51 medlemmar.

1       Mötet öppnas av ordf. Gerhard (Gert) Andersson som hälsar välkomna.

2       Frågan om mötets behöriga utlysande besvarades med ja

3       Dagordningen presenterades och fastställdes.

4       Till at justera dagens protokoll valdes Barbro Toss och Gullvi Karlsson

5       Föregående mötes protokoll (2016-03- 17) upplästes och lades till handlingarns.

6       Skrivelser: PRO: informerar: Gert redogjorde för följande skrivelser: Seminarium om ojämställda pensioner. Föreningens pro.se-adress. Pengar lagligt betalmedel, Nytt nummer av studieaktuellt. Remissvar om tandvård. Tänderna är en del av kroppen. Läs mer på www.pro.se/tanderna I bifogad PRO-Informerar, finns dessa skrivelser att läsa. Ordföranden påpekar att genom dessa skrivelser märker vi att organisationen arbetar för pensionärernas bästa. Gerhard redogjorde för hyresavtalet med Inlands folkdansare (Inlandsgården) Hyran är för närvarande 380 kronor/gång. Kontraktet finns i pärm på kontoret. Ordf. redovisning av skrivelser godkändes.( Bilaga 1)

7       Rapporter:  

A)           Ordf. Gert meddelar att han gått en KPR kurs som var givande. Det bästa med dessa kurser är utbyten av erfarenheter från andra föreningar. Man får reda på till ex.att Öckerö inte betalar lokalhyra. I LPR har det tagits upp att fri sjukvård ska ges till alla över 85-år. I Munkedal kommer hemtjänsten att lagar mat, inga matpaket att tinas i mikron. Priset är 409 kronor, väl värt. Gert kunde inte  medverka i senaste KPR mötet P.G. av sjukdom. Det finns planer på att kunna ladda västtrafikkorten i Kungälv. Ingen debitering till kommunen förrän korten är beställda. Boulebanor: Park har i uppdrag att färdigställa platser som kan användas av flera. Det byggs inte fotbollsplaner längre utan näridrottsplatser som kan användas till fotboll men även till andra sporter. Samma gäller för boule. Det blir kanske problem med seriespelet i sommar när Park börjar anlägga dessa planer. I Ytterby blir det kanske en boulebana bakom Ytterbyhemmet, och en i Bäckparken. Inga löften gavs. I Kärna blir omkläd. Kvar boulebanor 40x30 meter. Kvarnkullens parkering. En av fickorna kommer ev. att avgiftsbeläggas. Priset på Oasen sänks för pensionärer. 20 kronor per gång.  Träffpunkten får minskad personal och demensteamet läggs ner.  Samarbete kommer att göras med ideella organisationer för att lokalerna ska utnyttjas. Pensionärsorg. Anser att denna besparing är kontraproduktiv. Man hoppas på stora protester på neddragningarna. Den 28/4 är det Bohusdistriktets årsmöte  Ordf. rapporter godkändes.

B)        Föreningens ekonomiska rapport  

   Kassa             12 504,00 

   Plusgiro         40 987,35 

   Eget kapital  53 491,35  

C)     övriga rapporter: Ordf. meddelar att p. Linjerna är dåligt synliga. Ommålning ska ske, vi ska vara med att betala kostnaderna. Gert får fakturan. Rörelsevakt monteras på PRO-gården av Gunnar Larsson under sommaren. Boulen börjar den 18/4 klockan 15.00 på grusplan. Denna blir kvar, men under sommaren blir det problem med vårt seriespel, det blir bortaplan för dessa.  Det blir bara 2 gräsplaner en 7 manna och en 11 manna. En grusplätt blir över till oss. Vi har påtalat att den måste vara 40x35 meter för vår stora deltagarskara. Till hösten blir det en resa till Skåne 23-25 aug. Beskrivning finns att få här. Dessa rapporter godkändes.

 

8  Kommande verksamhet.  Boulestart 18/4 klockan 15 på grusplan. Torsdag den 21/4 underhållning med Daga och Rolf.  Torsdag den 28/4 blir det bingo. Studie och kursprogram för hösten. Kurs i PROSIT datakurs. Ljungskile Folkhögskola. Sista anm.dag 1/9.  Förtroendemannautbildning på Gysinge i september. Kurs i Hjördis i september. Kurserna på Ljungskile är billiga för medlemmarna och för föreningen. Planering för kulturresa i höst pågår.

9  Övrigt. Eventuell cirkel inför skåneresan.  Föreningen tackar Ulla-Britt Mohlin med

blommor för ett jättefint arbete med redigering av vår medlemslista.

10  Avslutning. Ordf. tackar för visat intresse och avslutar mötet

 

Protokollet justeras:

 

 

______________________         _____________________

         Barbro Toss                                  Gullvi Karlsson

 

 

                 ______________________                 ________________________

               Sekr. Rolf Bengtsson                       Ordf. Gerhard Andersson        

 

 

 

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.