A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Protokoll medlemsmöten

Höstmötet 2018-11-08

Medlemsmöte i Inlandsgården Hermansby PRO.

           Hermansby PRO

 

                          MEDLEMSMÖTE - HÖSTMÖTE 2018-11-08

 

§ 1 Morgan hälsade alla välkomna och öppnade mötet samt presenterade dagordningen som godkändes.

 

§ 2 Val av mötesfunktionärer.

A)   Till ordförande valdes sittande t.f. ordförande Morgan Lindberg.

B)    Till sekreterare valdes sittande sekreterare Britt Nygren.

C)   Till 2 stycken justeringspersoner valdes Gerhard Andersson och Maj Wedholm

 

§ 3 Verksamhetsplanen för 2019 gicks igenom, 24 stycken Linedanscirkelträffar lades till i verksamhetsplanen och godkändes därefter. (Se bilaga)

 

§ 4 Föreningens medlemsavgift.

Styrelsens förslag att ha samma medlemsavgift som är 40 kr till föreningen. PRO-Riks höjer medlemsavgiften med 20 kr till 190 kr, PRO-distriktet höjer ej, utan avgiften kvarstår på 60 kr. Beslut att föreningen har samma avgift år 2019.

 

§ 5 Budget för 2019.

Morgan gick igenom styrelsens förslag till budget för 2019 som godkändes. (Se bilaga)

 

Morgan informerade om kassarapporten som idag är:

Kassan:  7.087 kr

Plusgirot: 36.813 kr varav 6.500 kr som föreningen förvaltar för Procedurarna.

 

§ 6 Morgan tackade och avslutade höstmötet.

 

 

 

 

 

-----------------------------------------------------       -------------------------------------------------

Vice ordförande Morgan Lindberg                  Sekreterare Britt Nygren

 

 

 

 

-----------------------------------------------------        -------------------------------------------------

Protokolljusterare Gerhard Andersson            Protokolljusterare Maj Wedholm

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.