A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Protokoll medlemsmöten

Årsmöte 2018-02-22

Presidiet

Årsmötesförhandlingar i Inlandsgården

HERMANSBY PRO-FÖRENING

Protokoll fört vid föreningens årsmöte 2018-02-22

1   Ordf. Berndt Nordqvist hälsar gäster från Kungälv och Ytterby samt egna medlemmar välkomna.

2   Parentation. Ordf. Berndt tänder ett ljus och påbjuder en tyst minut till minne av föreningens sex bortgångna medlemmar.

3   Kallelsen till mötet godkändes.

4   Dagordningen godkändes.

5   Till mötesfunktionärer valdes

A- Ordförande Sylve Dahlberg

B- Sekreterare Rolf Bengtsson

C  Två protokolljusterare: Valda:  Gerhard Andersson och Ulla-Britt Mohlin

(Mötesordf. Sylve Dahlberg upptar förhandlingarna)

6   Styrelsens berättelse. Sylve påpekar att det blivit fel i utgåvan, följer inte dagordningen. Föreslår att ordf. Berndt läser upp styrelsens verksamhetsberättelse och slutord. Efter uppläsning förklarar Sylve ordet fritt. Barbro Toss tackade för fina bilder från året som gått. Gerhard Andersson meddelade att seniordansen i Kungälvsparken tyvärr blev inställd.

6A Verksamhetsplanen för 2018 godkändes med tillägget att Linedans på tisdagar införs.

6B Ekonomisk berättelse, resultaträkning, balansräkning och budget. Föredrogs av Morgan Lindberg. Mötet beslutade godkänna rapporterna.

7   Revisorernas berättelse: Gun Åman, revisor överlämnar revisionsberättelse. Där föreslås ansvarsfrihet för 2017 års styrelse.

8   Mötet beslöt bevilja ansvarsfrihet för styrelsen 2017.

9   Beslut om ersättningar enl. tidigare beslut. Endast för utlägg. Morgan redogjorde för detta. Mötet beslutade enl. detta.

10  Val till styrelsen och övriga befattningshavare. Valberedningen (Barbro Toss) föreslår omval av styrelsen med undantag av Studieorganisatören. Till ny Studieorganisatör föreslås Gerd Emanuelsson. Övriga ansvariga: Gerhard Andersson avgick som reseansvarig, ny förslås Maritha Johansson. KPR representanter 4 år Berndt Nordqvist och Morgan Lindberg. Fr.o.m. med jan. 2019. Mötet beslöt att godkänna valberedningens förslag. Förslaget bifogas som bil.1. Punkten prerssreferent är vakant, styrelsen uppdras att åtgärda detta. Mötesordf. Sylve Dahlberg anser att det är en viktig post, föreningen bör synas utåt

11.  Förslag till valberedning. Ove Larsson, Barbro Nordqvist, Barbro Toss sammankallande, och Sune Wedholm. Mötet beslutade enligt förslaget.

12  Gästerna från Kungälv Birgitta Olsson och Yvonne Byberg från Ytterby tackade för inbjudan och hade förhoppningar om utökat samarbete mellan föreningarna. Sylve Dahlberg talade om Kungälvs PRO, om deras sommarcafé som letts av Ruth Andersson och blivit en succé. Han framhöll att ofta kan man få nya idéer genom gemensamma träffar. Gerhard tyckte att man ska uppta möten i samorganisationen som återkommande.

13  Övriga frågor. Barbro Toss talade om budgeten, den är ju endast en prognos- Gerhard hade synpunkter på statistik i verksamhetsberättelsen verkar inte stämma med Ulla-Britts uppgifter om antal medlemmar.

14 Avtackningar. Blommor till avgående Studieorganisatören Inger Landin, Kurt Larsson, valberedning, Gerhard Andersson som reseansvarig. Presidiet Sylve Dahlberg och sekr. Rolf Bengtsson förärades också blommor.

15  Den omvalde ordföranden Berndt Nordqvist avslutar med att tacka samtliga för visat intresse

Justeras :

 

___________________                   ____________________

Gerhard Andersson                             Ulla-Britt Mohlin

 

_________________                         _____________________

Mötesord. Sylve Dahlberg                   Sekreterare Rolf Bengtsson

 

 

 

 

           

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.