A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Protokoll medlemsmöten

Årsmötet 2016-02-25

Protokoll fört vid föreningens årsmöte 2016-02-25

§ 1 Mötet öppnas med att föreningens ordförande. Gerhard Andersson hälsade gäster från Kungälvs PRO och Ytterbys PRO samt de 60 medlemmarna välkomna. Han redogjorde för vad aktiv påverkan från PRO kan resultera i. Vi har fått fria pensionärsresor, vårt önskemål om boulebanor ser ut att uppfyllas.
§ 1 Parentation med tänt ljus, musik och en tyst minut för att hedra minnet av de 11 bortgångna medlemmarna.
§ 3 Mötets behöriga utlysande godkändes.
§ 4 Dagordningen godkändes.
§ 5 Val av mötes funktionärer.
A Ordförande. Valdes Sylve Dahlberg, som övertog klubban.
B Sekreterare. Valdes Rolf Bengtsson som övertog pennan (lite skämt)
C Till att justera protokollet valdes Lennart Johansson och Hans Åman.
§ 6 Styrelsens berättelse med slutord fördrogs av Gerhard Andersson. Godkändes.

A) Verksamhetsplan för 2016 föredrogs av mötesordföranden. Godkändes

B Ekonomisk föredragning med balansräkning för 2015 och budget för 2016 av Barbro Toss. Godkändes. Bifogas protokoll.
§ 7 Revisorernas berättelse föredrogs av Kurt Larsson. Godkändes.

§ 8 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattade. Godkändes

§ 9 Ersättning utgår inte, endast betalt för utlägg.

§ 10 Val till styrelsen och övriga befattningshavare. Enligt valberedningens förslag. Styrelsen väljs på ett år. Ingen bra lösning tyckte mötesordföranden, borde av så många medlemmar finnas möjliga kandidater till styrelsen. Valberedningens förslag bifoga protokollet. Detta godkändes.

§ 11 Val av valberedning. Har varit Kurt Larsson och Lage Andersson som avsade sig uppdraget. Barbro Toss erbjöd sig att ingå i valberedningen vilket mottogs tacksamt.
Förslag till valberedning för 2016; Kurt Larsson och Barbro Toss. Godkändes.

§ 12 Gästerna från Ytterby Mona Hurtig, Yvonne Byberg och Ulla-Britt Petterson.
Mona talade om att hon nu avgått som ordförande. Men ingår i styrelsen som ersättare
Hon tackade för inbjudan och talade om det fina samarbetet föreningarna emellan.
Från Kungälv kom Mona-Britt Gillerstedt och Ruth Andersson. Mona-Britt talade om samrådsgruppen, som legat i träda ett bra tag, men hoppas på ny öppning 2016 och gott samarbete föreningarna emellan.

§ 13 Övrigt: Inga frågor.

§ 14 Avtackningar. Avgående kassören Barbro Toss avtackades med blommor, samt med förhoppning om återkomst i styrelsen. Vår superfina kaffekommitté fick blommor och applåder för fint arbete under året 2015. Vår eminente mötesordförande Sylve Dahlberg tackades med blommor och hjärtliga applåder.

§ 15 Mötet avslutades med att nyvalde ("gamle")
ordföranden redogjorde för 3-dagars resa med Lökebergs resor. Intresselista cirkulerar. Med detta avslutades årsmötet 2016.

Justering av protokoll

---------------------------- ----------------------------
Lennart Johansson Hans Åman

-----------------------------------------------
Mötesordförande Sylve Dahlberg

----------------------------------------
Sekreterare Rolf Bengtsson

 

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.