A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Om Distriktet

Regionala Pensionärsrådet, RPR

Regionala Pensionärsrådet i Västernorrlands län är samverkansorgan mellan landstinget och länets äldre medborgare och fungerar som sakkunnig till Med­borgar­panelen i frågor som rör äldre.

Rätt till medlemskap i Pensionärsrådet har de pensionärs­organisationer som utövar verk­samhet i hela länet och som tillhör en riksorganisation vars verksamhet främjar pensionärer­nas intresse och som är öppen för medlemskap för alla pensionärer. Organisationerna bör vida­re ha verksamhet i minst fyra av länets kommuner.

De organisationer som uppfyller kraven på medlemskap har rätt att utse en ledamot och en ersättare i rådet. Därutöver har respektive organisation rätt till ytterligare en ledamot och er­sättare i rådet för varje påbörjat 5 000-tal medlemmar.

Regionala Pensionärsrådet i Västernorrlands län har till syfte att

  • bidra till att inom landstinget skapa en vidgad förståelse för äldre människors speciella behov.
  • samverka i planering och utveckling av hälso- och sjukvården.
  • höja kunskapsnivån hos landstingets förtroendevalda i frågor som rör äldre.
  • vara en del i medborgarnas inflytande och engagemang. 

Regionala Pensionärsrådet består dels av tre ledamöter utsedda av Medborgar­panelen dels av de leda­möter som utsetts av de organisationer som är berättigade till medlemskap i Pensio­närs­rådet.

Protokoll från RPR finns här

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.