A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Årsmötet

Protokoll från Årsmöte måndagen den 18 mars 2019 i Bollsta Folkets Hus.

 § 1. Mötets öppnande.

  Ordförande Malte Norberg öppnade mötet och hälsade dagens gäster Kurt Kangas, Stig-Axel Nilsson, Britt Persson från ”Hörselskadades riksförbund” och övriga deltagare välkommen. Vi hade druckit kaffe med morotskaka och var glada att vi tagit oss till Bollsta FH efter nattens snöväder. Malte läste ” Norrland C” av Nicke Sjödin. Trevlig början på dagen.

 § 2.Godkännande av dagordning

Dagordningen fanns tillgänglig för alla deltagare och godkändes.

§ 3.Gästerna har ordet.

Hörselskadades Riks Förbund, HRF bildades 3/2 1921. Våra gäster representerade Distriktet i Västernorrland. Det saknas föreningar i Kramfors och Sollefteå. De önskar  bilda en förening i Kramfors. Vår närmaste förening är nu i Härnösand. HRF har hörselombud i äldrevården. Stig-Axel berättade om sin skoltid som hörselskadad och problem kring detta. Han var i 30 årsåldern innan han fick hjälp. Britt fick inplantat inopererat som 30 åring. Alla åldersgrupper är representerade i föreningen. Unga upp till 30 år har en egen förening. Efter presentationen togs en paus och det delades ut broschyrer och såldes batterier till hörapparater. Ett papper med ”Att tänka på” vid samtal med hörselskadade fanns att få. Ordförande tackade för informationen och PRO lotter utdelades till gästerna.

 § 4.Ombudsupprop.

 Lista cirkulerade i början på mötet och det visade sig att 18 ombud fanns på plats. Listan bifogas till protokollet. 8 föreningar och Kramfors Samorganisations styrelse var representerade. 2 föreningar gav återbud p.g.a. snöbesvär.

 § 5. Val av presidium. 

    a.   Rolf Eriksson                                        ordförande

   b.  Margit Ulander                                      sekreterare

   c.   Lars-Erik Karlstedt och Kent Gustafsson, justerare

   d.   Lars-Erik Karlstedt och Kent Gustafsson, rösträknare.

   e.   Margit Ulander                                      referent

 § 6. Behandling av skrivelser

 Verksamhetsberättelsen fanns utdelad till deltagarna och drogs punktvis av ordförande Rolf Eriksson. Den godkändes och lades till handlingarna. Kassaberättelsen föredrogs av kassören och godkändes därefter och lades till handlingarna. Revisionsberättelse likaså.

§ 7. Beslut om ansvarsfrihet.

Mötet beslutade därefter att ge styrelsen ansvarsfrihet för 2018 enl. revisorernas önskemål.

§ 8. Behandling av motioner

Inga motioner var inlämnade.

§ 9. Beslut om reseersättning.

Beslutades att lämna ersättning enligt statens normer.

§ 10. Beslut om antal ledamöter i styrelsen.

Mötet beslutade att ha 7 ordinarie ledamöter och 4 ersättare.

§ 11. Val enligt valberedningens förslag

     a. Ordförande Malte Norberg              omval     2 år

           Ledamot Nina Moberg                    omval    2 år

           Ledamot Anna-Greta Renlund         omval    2 år

     b. Styrelseersättare Kenth Hörnström  omval    1 år

           Styrelseersättare Kjell Lundström    omval    1 år

           Styrelseersättare Leif B. Svensson   omval    1 år

            Styrelseersättare Ingemar Edholm   nyval    1 år

       c. Revisor Åke Sundin                        omval    2 år 

          Revisor Henry Johansson               omval    2 år

      d. Revisorsersättare Rolf Eriksson       omval    1 år 

        e. Valberedare valdes av mötet.  

             Rolf Eriksson sammankallande       omval    1 år

             Väinö Lundmark                           omval    1 år

             Gunnel Nordin                              omval    1 år

       f. Ersättare i valberedningen utses av styrelsen.

 § 12. Avtackning

 Ingen avtackning i år.

 § 13. Avslutning.

 Verksamhetsplanen för 2019 fanns med i häftet och även planerade resor samt budget. Verksamhetsplan och budget fastställdes på höstmötet. Kjell Lundström berättade kort om kommande resor. Alla föreningar har fått en folder med planerade resor. Kjell hade med sig flera för utdelning.

 Kenth Hörnström informerade om att många föreningar har felaktig information i föreningsregistret. Det är viktigt att gå in på Kommunens hemsida på ”Se och gör”, föreningsregistret, i explorer, söka förening och kolla på innestående information. Linnea Nilsson har hand om detta. Mailadress: linnea.nilsson@kramfors.se

 Malte Norberg läste ”Lagledaren” av Nicke Sjödin. Detta förgyllde resten av dagen.  Konstituerande möte ska hållas med personer i samorganisationen.

 Mötet avslutades med god lunch i matsalen.

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.