A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Råd för folkhälsa, trygghet och säkerhet - FTS-råd

Kramfors kommun inrättade 2011-07-01 ett Råd för Folkhälsa, Trygghet och Säkerhet (FTS). FTS-rådet ersätter tidigare Kommunala Handikapprådet, Kommunala Pensionärsrådet och Lokala Brottsförebyggande rådet. Rådet ska skapa förutsättningar för en mer övergripande syn på frågor som gäller trygghet, säkerhet och folkhälsa och ta ett samlat grepp över det förebyggande arbetet inom kommunens geografiska område.

Rådet för folkhälsa, trygghet och säkerhet ska arbeta för en trygg och säker kommun och fokusera på: 

Före
Förebygga och främja, t ex folkhälsa och säkerhetsfrågor, tillgänglighetsfrågor

Under
Räddningstjänst, krishantering, t ex lagen om skydd mot olyckor, Posom

Efter
Analys, t ex uppföljning och statistik

Med ett brett deltagande från olika parter samt en politisk förankring till kommunens övriga nämnder och styrelser kan frågor beredas i FTS-rådet och sedan vidarebefordras till kommunens olika beslutande organ. Rådet består av 22 representanter från kommunala förvaltningar och nämnder, Räddningstjänsten, Polisen, Svenska kyrkan, pensionärsorganisationer, handikapporganisationer och Svensk handel. Ordförande är kommunstyrelsens vice ordförande Gudrun Sjödin (S).

Rådet träffas fyra gånger/år men det verkliga arbetet ska ske i arbetsgrupper som kan tillsättas utifrån behov och uppställda mål. Ett antal fasta arbetsgrupper har också tillsatts, dessa är:
o Arbetsgrupp för säkerhetsfrågor
o Arbetsgrupp för ungdomsfrågor
o Arbetsgrupp för pensionärsfrågor
o Arbetsgrupp för tillgänglighetsfrågor
o Arbetsgrupp för fallförebyggande
o Arbetsgrupp för folkhälsofrågor

Läs mer här:

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida.